Ἀναγκαιότης ἑρμηνείας τῶν ὅρων αἵρεση καί σχίσμα σήμερα

Σήμερα εἶναι ἀναγκαῖον, ὅπως ἐπανεξετασθοῦν πολλοί ὅροι καί χαρακτηρισμοί, οἱ ὁποῖοι χρησιμοποιοῦνται καί κατά τό παρόν καί οἱ ὁποῖοι δημιουργήθηκαν καί ἄρχισαν νά χρησιμοποιοῦνται ἀπό ἐποχές παλαιότερες καί μέ διαφορετικές συνθῆκες, ἤ καί ἀπό ἐποχές πολύ δύσκολες στίς σχέσεις μεταξύ τῶν Ἐκκλησιῶν. Ἐποχές τῶν κρίσεων, τῶν ἐχθροπραξιῶν, τῶν συγκρούσεων, τῆς διακοπῆς τῆς κοινωνίας καί στήν συνέχεια καί τῆς μυστηριακῆς κοινωνίας καί τῆς ὁλικῆς ἀπομονώσεως καί ἀποξενώσεως.

Ἡ Ἐκκλησία ζεῖ ὅμως ὡς ζωντανός ὀργανισμός διαχρονικά τό χθές τό σήμερα καί τό αὔριον σέ μιά ἀδιάκοπη συνέχεια καί ἔχει καθῆκον νά ἀντιμετωπίζει τίς ἑκάστοτε νέες συνθῆκες καί τά ἑκάστοτε νέα προβλήματα μέ νέες λύσεις καί νέες προοπτικές καί νά ἀνταποκρίνεται στίς ἑκάστοτε νέες ποιμαντικές ἀνάγκες στό συγκεκριμένο χῶρο καί χρόνο.

Σήμερα οἱ σχέσεις μεταξύ τῶν Ἐκκλησίῶν, δόξα τῷ Θεῷ, εὑρίσκονται σέ κατάσταση μετανοίας καί πορείας πρός καταλλαγή καί ἑνότητα. Εὑρισκόμεθα ὄχι μόνον στήν περίοδο τοῦ Διαλόγου τῆς Ἀγάπης, ἀλλά καί στήν πορεία τῶν Θεολογικῶν Διαλόγων, μέ πολλά θετικά ἀποτελέσματα. Ὁ δρόμος πρός καταλλαγή εἶναι μή ἀναστρέψιμος. Οἱ Ἐκκλησίες μας ἄκουσαν τήν φωνή τοῦ Πνεύματος τῆς εἰρήνης καί τῆς ἀγάπης καί πορεύονται μέ σκοπό καί μέ σταθερά θέληση γιά νά λύσουν τά προβλήματα, τά ὁποῖα ἀναμένουν ἀκόμη τήν λύση καί ὑπέρβασή των. Γιά τόν λόγο αὐτό οἱ Διάλογοι χρειάζονται στήριξη καί συμπαράσταση καί ὄχι κάθε εἰδους ὑπονόμευση.

Ἕνα ἀπό τά προβλήματα εἶναι ἡ ἐπανεξέταση καί ἡ κάθαρση τῶν χρησιμοποιουμένων πολεμικῶν ὅρων. Ἀκριβῶς στό πλαίσιο αὐτό πρέπει νά ἐπανεξετασθοῦν καί οἱ ὅροι αἵρεσις καί σχίσμα καί νά ἐρευνηθεῖ, ἐάν εἶναι δυνατόν οἱ ὅροι αὐτοί νά χρησιμοποιηθοῦν καί νά ἐφαρμοσθοῦν στή σύγχρονη σχέση τῶν χριστιανικῶν Ἐκκλησιῶν. Δέν εἶναι ὑπόθεση μόνον χαρακτηρισμοῦ καί ὀνομασίας, ἀλλά καί θέμα οὐσίας, συμπεριλαμβανομένης καί τῆς ἀποδοχῆς ἤ μή τῶν ἑτεροδόξων Ἐκκλησιῶν ὡς Ἐκκλησίῶν. Ἐπ’ αὐτοῦ ὑπάρχει πληθώρα γνωμῶν καί εἶναι ἀναγκαία μία συνεπής καί ἑνιαία ἀντιμετώπιση τοῦ προβλήματος ἀπό τήν καθόλου Ὀρθοδοξία.

Τήν ἀναγκαιότητα τῆς διασαφηνίσεως τῶν ὅρων τούτων σήμερα ἐτόνιζε καί ὁ μακαριστός Μητροπολίτης Ἐφέσου Χρυσόστομος[1]. «Τούς κανόνες τούς παίρνουμε στά σοβαρά μέ τό νά ἐπιδιώκουμε πραγματικά νά καταλάβουμε τί σημαίνουν γιά μᾶς σήμερα. Στήν περίπτωση τῶν κανόνων πού ἀπαγορεύουν “τήν προσευχή μέ αἱρετικούς”, εἶναι δική μας εὐθύνη νά καταλάβουμε τί ἀκριβῶς σημαίνουν σήμερα οἱ λέξεις “προσευχή” καί “αἱρετικοί”.

Καί ἡ παρούσα μικρή ἐργασία ἀποτελεῖ μία ἀκόμη προσπάθεια νά ἐκφράσω καί ἐδῶ μία ἄποψη, ἡ ὁποία στηρίζεται στήν παράδοση τῆς Ἐκκλησίας μας, δηλ. στήν ἀντιμετώπιση τῶν «αἱρετικῶν» ἀπό τούς Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας μας, ἀλλά καί στήν σύγχρονη πραγματικότητα τῆς ζωῆς καί τῶν δραστηριοτήτων τῆς Ἐκκλησίας μας στά πλαίσια τῶν ἐξελίξεων τῶν σχέσεών της μέ τίς ἄλλες Ἐκκλησίες.

Αἵρεση καί σχίσμα

Κατ’ ἀρχάς οἱ ὅροι αἵρεση καί σχίσμα ἐχρησιμοποιοῦντο στούς πρώτους αἰώνες τῆς Ἐκκλησίας ἀπό ὁρισμένους πατέρες τῆς Ἐκκλησίας ἐναλλάξ, ἀπό ἄλλους ὁ ὅρος σχίσμα γιά τά διοικητικά θέματα, ἤ καί γιά τίς σχέσεις πιστῶν ἤ κληρικῶν πρός ἐπισκόπους ἤ καί ἐπισκόπων μεταξύ των, ἀπό ἄλλους ἡ αἵρεση ἀναφερόταν μόνον σέ θέματα πίστεως. Ὁ προσδιορισμός καί ἡ συγκεκριμενοποίηση τοῦ ὅρου αἵρεση γιά θεολογικά θέματα πίστεως, σχίσμα γιά θέματα τάξεως καί πειθαρχίας ἀποτελεῖ μία ἱστορική ἐξέλιξη, χωρίς ὅμως καί νά ὑπάρχει ἀπόλυτη ταύτιση, δεδομένου μάλιστα, ὅτι ὅταν ὑπάρχει αἵρεση καί ἐμμονή στήν αἵρεση ὁδηγεῖ καί σέ ἀκοινωνησία καί σχίσμα. Μερικές φορές ὅμως τό σχίσμα δέν προϋποθέτει αἱρεση. Εἰς τό ἔργον του ὁ πρωτοπρεσβύτεροςΕὐάγγελος Μαντζουνέας.[2] παρουσιάζει ἐπισταμένως τήν χρησιμοποίηση τῶν ὅρων αὐτῶν αἵρεση καί σχίσμα σέ ὅλη τήν ἀποστολική καί πατερική περίοδο τῶν ὀκτώ πρώτων αἰώνων καί διαπιστώνει πράγματι ὅτι οἱ ὅροι αὐτοί χρησιμοποιοῦνται ὄχι πάντα μέ τήν ἴδια σημασία. Ὁ Μέγας Βασίλειος δίδει ἕνα ὁρισμό γιά τίς αἱρέσεις, ὁ ὁποῖος εἶναι πολύ σημαντικός: «Αἱρέσεις μέν τά παντελῶς ἀπερρηγμένας καί κατ’ αὐτήν τήν πίστιν ἀλλοτριωμένας.»[3] Γιά τόν ὁρισμό τῆς αἱρέσεως θεωρεῖται ἡ ἄποψη αὐτή τοῦ Μεγάλου Βασιλείου βασική καί γιά τίς ἑπόμενες γενεές τῶν πατέρων τῆς Ἐκκλησίας.[4] Ἐνδιαφέρουσα εἶναι π.χ. ἡ ἑρμηνεία τοῦ ὅρου αἱρετικός, τήν ὁποίαν δίδει ὁ Θεόδωρος Στουδίτης: «...ὅτι αἱρετικούς ὁ ἀποστολικός κανών ἐκείνους ἔφη, τούς μή εἰς ὄνομα Πατρός καί Υἱοῦ καί Ἁγίου Πνεύματος βαπτισθέντας ἤ βαπτίζοντας. Καί τοῦτο ἐκ θείας φωνῆς τοῦ Μεγάλου Βασιλείου διδασκόμεθα...»[5] Αὐτός ὁ ὁρισμός θά πρέπει νά εἶναι καί γιά μᾶς σήμερα καθοριστικός.

Ἡ ἐχθρική στάση τῶν αἱρετικῶν καί σχισματικῶν κατά τῆς Ἐκκλησίας καί ἡ δημιουργία γενικώτερου ἐχθρικοῦ κλίματος μέσα στήν Ἐκκλησία

Ἐκτός ὅμως ἀπό τίς βασικές διαφορές ὡς πρός τήν ὀρθόδοξη πίστη, εἶχε δημιουργηθεῖ στούς κόλπους τῆς Ἐκκλησίας καί μιά ἐχθρική καί πολεμική στάση τῶν αἱρετικῶν καί σχισματικῶν κατά τῆς Ἐκκλησίας, οἱ ὁποῖοι ἀρνοῦντο κατηγορηματικά κάθε διάλογο καλῆς θελήσεως πρός διόρθωση τῶν ἀπόψεών των καί ἀποκατάσταση τῆς ἀληθείας.

Συμπερασματικά τονίζει καί ὁ Βασίλειος Τσίγκος, «ἡ αἵρεση στήν πραγματικότητα ἀντιμάχεται τήν ἀλήθεια τῆς Ἐκκλησίας .... μέ στόχο νά πλήξουν (οἱ αἱρετικοί, συνεργαζόμενοι καί μέ τήν ἐξουσία) τήν Ἐκκλησία.»[6] «Ἡ αἴρεση ἐναντιώνεται στήν καθολική ἀλήθεια, τήν ὁποία ποδοπατεῖ, καταστρέφει καί χλευάζει».[7] Ἡ αἵρεση χαρακτηρίζεται ὡς σεισμός, καταιγίδα, φουρτουνιασμένη θάλασσα, ἀκαθαρσία πού «ρυπαίνει» τήν Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ, μάχαιρα μέ τήν ὁποία «τό σῶμα τοῦ Χριστοῦ τέμνεται καί διαιρεῖται».

Ἡ ἀρνητική αὐτή στάση εἶχε καί τήν ἀντίδρασηἠ της μέ ἀποτέλεσμα τήν δημιουργία μιᾶς στάσεως ἔναντι στούς αἱρετικούς, ἡ ὁποία προσδίδει στόν ὅρο αἱρεση σέ συνδυασμό μέ τό σχίσμα καί τήν πλήρη ἀκοινωνησία καί ἀποξένωση, μία ἀπαξιωτική καί θά ἔλεγα ἀποκρουστική διάθεση ἔναντι τῶν αἱρετικῶν, ἡ ὁποία, ὅταν φθάνει στά ἄκρα, δέν θέλει νά ἐπιτρέψει καμμία ἔκφραση ἀγάπης, καμμία ἐπαφή καί καμμία ἐπικοινωνία «ἵνα μή μιανθῶμεν».

Αὐτή ἡ στάση εἶναι ἀκριβῶς τό ἀντίθετο ἀπό τήν στάση τῶν Μεγάλων Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας, οἱ ὁποῖοι διαχρονικά ἐτόνιζαν: «Οὐ γάρ νικῆσαι ζητοῦμεν, ἀλλά προσλαβεῖν ἀδελφούς, ὧν τῷ χωρισμῷ σπαρασσόμεθα», καθώς τονίζει καί προτρέπει ὁ ἅγιος Γρηγόριος ὁ Ναζιανζηνός[8].

Αἵρεση καί «ὑποψία αἱρέσεως»-σχίσμα καί ἀκοινωνησία. Ἡ στάση τῶν μεγάλων Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας

Λυπηρές καταστάσεις ἐκκλησιαστικῆς διαστάσεως ὑπῆρχαν προφανῶς ἀπό τούς πρώτους αἰῶνες τῆς Ἐκκλησίας μας. Ἀκόμα καί ὁ ἰσχυρισμός, ὅτι κατά τήν πρώτη χιλιετία τῶν Οἰκουμενικῶν Συνόδων καί τῆς συνοδικῆς ζωῆς τοῦ χριστιανισμοῦ, σέ Ἀνατολή καί Δύση ὑπῆρχε πλήρης συμφωνία θεολογική καί ἐκκλησιαστική, κλπ. χρειάζεται ἐπανεξέταση, διότι δέν ἀνταποκρίνεται πρός τήν πραγματικότητα. Καί τότε ὑπῆρχαν συγκρούσεις, αἱρέσεις, σχίσματα καί ἀρκετά χρονικά διαστήματα ἀκοινωνησίας. Ἀναχρονιστικές ἀπόψεις ἐπιδιώκουν νά καλύπτουν πολλές φορές τήν πραγματικότητα.

Ὅμως, παρ’ ὅλα ταῦτα, οἱ Ἅγιοι Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας, , ἐπειδή δέν εἶχαν ὡς κύριο καί πρώτιστο σκοπό τήν ἦττα, τήν καταδίκη καί τόν ἀποκλεισμό ὅλων ἐκείνων μέ διαφορετικές ἤ καί αἰρετικές ἀπόψεις, εἶχαν τήν δύναμη καί θέληση νά καθίζουν στό τραπέζι τῶν διαλόγων, γιά νά συζητήσουν τά ἀναφυόμενα προβλήματα καί νά λύσουν τίς τυχόν παρεξηγήσεις καί καχυποψίες μεταξύ των, γιά νά ἀποκατασταθεῖ ἡ ἀλήθεια καί ἡ κοινωνία, διότι ἐπίστευαν, ὅτι «ὅτε διΐστανται τινες ἀλλήλων καί οὐ χωροῦσι πρός λόγους, δοκεῖ μείζων εἶναι καί ἡ μεταξύ τούτων διαφορά. ὅτε δ’ εἰς λόγους συνέλθωσι καί ἑκάτερον μέρος νουνεχῶς ἀκροάσηται τά παρ’ ἑκατέρου λεγόμενα, εὑρίσκεται πολλάκις ὀλίγη ἡ τούτων διαφορά,» ὅπως ἐτόνιζεν ἀργότερα καί ὁ Ἅγιος Μᾶρκος ὁ Εὐγενικός.[9]

Τήν ἀναγκαιότητα αὐτή τοῦ διαλόγου μέ ἀγάπη[10], πραότητα καί φιλανθρωπία τήν ἐκφράζουν καί τήν ἐφαρμόζουν καί οἱ μεγάλοι Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας τῶν πρώτων αἰώνων. Μεταξύ ἄλλων ὁ ἅγιος Ἀθανάσιος γράφει πρός τούς Ἀντιοχεῖς: «Ἀλλά καί περί τῆς κατά σάρκα οἰκονομίας τοῦ Σωτῆρος, ἐπειδή καί περί τούτου ἐδόκουν φιλονικεῖν τινές πρός ἀλλήλους, ἀνεκρίναμεν καί τούτους κἀκείνους. Καί ἅπερ ὡμολόγουν οὗτοι συνετίθεντο κἀκεῖνοι, ὅτι ... Ἐξ ὧν καί πάντα τά ἐν τῷ Εὐαγγελίῳ οὕτω νοοῦντες, τό αὐτό φρονεῖν περί τῆς σαρκώσεως καί ἐνανθρωπήσεως τοῦ Λόγου διεβεβαιώσαντο.»[11] Τόν Μ. Ἀθανάσιον ἐπαινεῖ ὁ ἅγιος Γρηγόριος ὁ Ναζιανζηνός καί χαρακτηρίζει τήν τακτική του φάρμακον τῷ ἀῤῥωστήματι: «Τῷ δέ παρ’ ἑαυτοῦ φάρμακον ἐπάγει τῷ ἀρρωστήματι. Πῶς οὖν τοῦτο ποιεῖ; Προσκαλεσάμενος ἀμφότερα τά μέρη οὑτωσί πράως καί φιλανθρώπως, καί τόν νοῦν τῶν γραφομένων ἀκριβῶς ἐξετάσας, ἐπειδή συμφρονοῦντας εὗρε καί οὐδέν διεστῶτας κατά τόν λόγον, τά ὀνόματα συγχωρήσας, συνδεῖ τοῖς πράγμασιν»[12].

Καί ὁ ἅγιος Ἰωάννης Χρυσόστομος εἰς τό κατά ανομοίων ἔργον του προτρέπει: «Μή τοίνυν πρός ἐκείνους ἀγριαίνωμεν, μηδέ θυμόν προβαλλώμεθα, ἀλλά μετά ἐπιεικείας αὐτοῖς διαλεγώμεθα. οὐδέν γάρ ἐπιεικείας καί πραότητος ἰσχυρότερον»[13].

Ὁ Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Θεολόγος γνωρίζει ἐπίσης τήν ποιμαντική στάση οἰκονομίας τοῦ Μεγάλου Βασιλείου, «οἰκονομεῖν δέ τούς λόγους ἐν κρίσει», ὁ ὁποῖος συμπεριφέρθηκε μέ σύνεση, χωρίς καταδικαστικές κινήσεις ἀπέναντι τῶν πολλῶν πνευματομάχων τῆς περιοχῆς του. Μάλιστα γιά τόν λόγο αὐτό ἀπέφευγε νά χαρακτηρίσει τό Ἅγιον Πνεῦμα Θεόν γιά νά μή δημιουργηθοῦν σχίσματα καί ταραχές στήν Ἐκκλησία, διότι ἐτόνιζεν ὁ ἅγιος Γρηγόριος: «Αὐτοῖς μέν γάρ οὐδεμίαν εἶναι ζημίαν, ὑπαλλατομένων μικρόν τῶν λέξεων, καί φωναῖς ἄλλαις τό ἴσον διδασκομένοις. Οὐδέ γάρ ἐν ρήμασιν ἡμῖν εἶναι τήν σωτηρίαν μᾶλλον ἤ πράγμασιν.»[14] Καί ὁ Μέγας Ἀθανάσιος γνωρίζει καί ἐπαινεῖ τήν στάση τοῦ Μεγάλου Βασιλείου.[15]

Ἡ συνεργασία μεταξύ τῶν ἐπισκόπων ἀποτελοῦσε ἐπίσης σημαντικό μέσο ἀντιμετωπίσεως καί καταπολεμήσεως τῶν αἱρετικῶν ἀπόψεων. Παράδειγμα πρός μίμηση ἀποτελεῖ καί ἡ ἀναφορά τοῦ ἐπισκόπου Θμούεως Σεραπίωνα πρός τόν Μέγα Ἀθανάσιο, ἀπό τόν ὁποῖο ἐζήτησε πληροφορίες περί τήν διδασκαλία τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, γιά νά ἀντιμετωπίσει τούς Πνευματομάχους τῆς ἐπισκοπῆς του. Ἔτσι ἔχομεν τίς περίφημες ἐπιστολές πρός Σεραπίωνα, τήν πρώτη Πνευματολογία τῆς Ἐκκλησίας μας.

Ἡ κατάσταση τοῦ Χριστιανισμοῦ στήν δεύτερη καί τρίτη χιλιετία

Ἡ κατάσταση τοῦ χριστιανισμοῦ κατά τήν Δευτέρα χιλιετία δέν βελτιώνεται. Μεγάλα τμήματα τοῦ χριστιανισμοῦ ἀποξενώνονται μεταξύ των καί δημιουργοῦνται σχισματικές καταστάσεις καί ἀκοινωνησία, οὕτως ὥστε νά ἀπολυτοποιοῦνται τμήματα μέχρι τέτοιου σημείου, ὥστε τό κάθε ἕνα ἀπό αὐτά νά θεωρεῖ ἑαυτόν ὡς τήν μοναδική Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ.

Βέβαια ἡ αὐτοσυνειδησία τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας εἶναι, ὅτι ἀποτελεῖ τήν αὐθεντική καί ἀδιάκοπο συνέχεια τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ, χωρίς ἐκπτώσεις καί ὑποβιβασμούς. Ὅμως ἡ αὐτοπεποίθηση αὐτή δέν ἀποκλείει καί τήν ὕπαρξη ἄλλων Ἐκκλησιῶν, μέ τίς ὁποῖες δέν εὑρίσκεται σέ πλήρη κοινωνία καί γιά τίς ὁποῖες γνωρίζομε, ὅτι ὑπάρχουν καί δογματικές διαφοροποιήσεις.

Ὁ ὅρος αἵρεση στή σύγχρονη θεολογική σκέψη καί ἡ πράξη τῆς Ἐκκλησίας ἔναντι τῶν ἑτεροδόξων Ἐκκλησιῶν

Εἶναι, λοιπόν, δυνατόν νά χρησιμοποιηθοῦν καί νά ἐφαρμοσθεῖ ὁ ὅρος αἵρεση στή σύγχρονη κατάσταση τῶν διαφόρων χριστιανικῶν Ἐκκλησιῶν, οἱ ὁποῖες ἐνεργῶς συμμετέχουν στήν Οἰκουμενική Κίνηση, ἤτοι τῶν Ἐκκλησιῶν ἐκείνων, οἱ ὁποῖες ἀποδέχονται καί τήν δογματική τριαδολογική Βάση τοῦ Καταστατικοῦ τοῦ Παγκοσμίου Συμβουλίου τῶν Ἐκκλησιῶν καί τά μέλη τῶν ὁποίων βαπτίζονται εἰς τό ὄνομα τῆς Ἁγίας Τριάδος;

Λόγω τῶν μακροχρονίων καί σοβαρῶν ἐξελίξεων θά πρέπει ὄντως γιά πολλούς λόγους νά ἀποφεύγεται ὁ χαρακτηρισμός αἵρεση γιά τίς Ἐκκλησίες ἐκεῖνες, ἄν καί δέν ἔχουν λυθεῖ ἀκόμα τά ὑπάρχοντα θεολογικά προβλήματα καί κατά συνέπειαν δέν εὑρίσκονται ἀκόμα σέ πλήρη κοινωνία μέ τήν Ὀρθόδοξο Ἐκκλησία.

Αὐτή ἡ ἄποψη δέν εἶναι κάτι τό νέο, οὔτε μόνο προσωπική μου ἄποψη. Ἀποτελεῖ τήν συνήθη καί μακραίωνη πράξη τῆς Ἐκκλησίας μας σέ σχέση μέ τίς ἄλλες μή ὀρθόδοξες Ἐκκλησίες, ἡ ὁποία πράξη ἀποτελεῖ ἤδη σταθερό ἔθος, τό ὁποῖο θά μποροῦσε νά χαρακτηρισθεῖ καί ὡς ἐθιμικό δίκαιο μέ ἰσχύ νομικοῦ δικαίου, ἐφόσον μάλιστα δέν ὑπάρχουν καταδικαστικές ἀποφάσεις Οἰκουμενικῶν Συνόδων γιά τίς Ἐκκλησίες αὐτές. Ἡ ἄποψη αὐτή ἐκφράζεται ὄχι μόνον ἀπό ὁρισμένους ὀρθοδόξους θεολόγους, κληρικούς καί λαϊκούς, ἀλλά καί σέ πολλές συνοδικές ἀποφάσεις τῶν Αὐτοκεφάλων Ἐκκλησιῶν, σέ ἀποφάσεις τῶν Πανορθοδόξων Διασκέψεων, σέ Πανορθόδοξη ἀπόφαση τῶν Προκαθημένων ὅλων τῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν καί τελικά στίς ἀποφάσεις τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου τῆς Κρήτης τόν Ἰούνιο τοῦ 2016, ἡ ὁποία δέν ἐδημιούργησε μία νέα κατάσταση ἐκ τοῦ μηδενός, ἀλλά ἐπικύρωσε τήν μακραίωνη αὐτή πράξη τῆς Ἐκκλησίας, αὐτό τό Ἐθιμικό Δίκαιο καί δημιούργησε μία νέα σταθερή βάση γιά τήν προώθηση καί στήριξη καί τῶν ἀναγκαίων Θεολογικῶν Διαλόγων μεταξύ Ἐκκλησιῶν.

Στή συνέχεια θά προσπαθήσω νά ἀναφέρω ὁρισμένα στοιχεῖα, στά ὁποῖα βασίζεται ἡ ἀνωτέρω ἄποψη.

1) Οἱ ἑτερόδοξες Ἐκκλησίες δέν πρέπει νά χαρακτηρισθοῦν ὡς αἱρετικές διότι δέν ἔχουν καταδικασθεῖ ἐπισήμως ὡς αἱρετικές, ὅπως ἀναφέρει ὁ Βλάσιος Φειδᾶς: «...οἱ ρωμαιοκαθολικοί, οἱ παλαιοκαθολικοί, οἱ ἀγγλικανοί καί οἱ προτεστάντες δέν ἔχουν καταδικασθεῖ ὑπό τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας δι’ ἐπισήμου ἐκκλησιαστικῆς πράξεως ὡς αἱρετικοί, κατά προφανή ἐφαρμογήν τῆς ἀρχῆς τῆς ἐκκλησιαστικῆς οἰκονομίας καί ἐπ’ ἐλπίδι ἀποκαταστάσεως τῆς μετ’ αὐτῶν ἐκκλησιαστικῆς κοινωνίας, διό καί εἶναι ἀβάσιμοι οἱ ὑπό τινων ἀποδιδόμενοι εἰς αὐτούς χαρακτηρισμοί ὡς αἱρετικῶν, ἀφοῦ μόνον ἡ Ἐκκλησία δύναται νά χαρακτηρίζει δι’ ἐπισήμου ἐκκλησιαστικῆς πράξεως τά ἐκτός τῶν ὁρίων αὐτῆς χριστιανικά σώματα ὡς αἱρετικά ἤ ὡς σχισματικά.»[16] Ἡ Σύνοδος τῆς Κωνσταντινουπόλεως τοῦ 879/880 δέν καταδίκασε τήν δυτική (Ρωμαιοκαθολική Ἐκκλησία). οὔτε εἶναι ἀντιπαπική. Εἷναι καί πρέπει νά ἀνακηρυχθεῖ ὡς ἡ 8η κοινή Οἰκουμενική Σύνοδος ¨ολοκλήρου τῆς Ἐκκλησίας Ἀνατολῆς καί Δύσεως, ἡ ὁποία, συνεργοῦντος πλήρως καί τοῦ Πάπα Ρώμης, μεταξύ ἄλλων ἀποφάσεων, κατεδίκασε συγκεκριμένα τό filioque.[17] Τά Ἀναθέματα τοῦ 1054 πρέπει ἐπίσης νά ἐπαναξιολογηθοῦν, διότι μέ αὐτά δέν δημιουργήθηκε τό Μέγα Σχίσμα μεταξύ τῆς Ἀνατολικῆς καί Δυτικῆς Ἐκκλησίας. Δέν καταδίκασε ἡ μία Ἐκκλησία τήν ἄλλη.[18]

2) Οἱ Ἐκκλησίες αὐτές ἀποδέχονται τό βασικό Τριαδολογικό Δόγμα καί οἱ πιστοί των βαπτίζονται εἰς τό ὄνομα τοῦ Πατρός καί τοῦ Υἱοῦ καί τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Ἄρα ἀναγνωρίζεται τό Βάπτισμα αὐτῶν καί ἄλλα μυστήρια. Ἐπ’ αὐτοῦ ἀπήντησε ἡ Ἐκκλησία τῆς Ρωσίας τό 1903 στήν Ἐγκύκλιο τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου τοῦ 1902, τά ἑξῆς: «Πιστεύομεν ἐπί τήν εἰλικρίνειαν τῆς πίστεως αὐτῶν ( δηλ. τῶν Λατίνων καί τῶν διαμαρτυρομένων) εἰς τήν παναγίαν καί ζωαρχικήν Τριάδα, διό καί δεχόμεθα τό βάπτισμα τούτων τε καί ἐκείνων.» Γιά τήν ἀναγνώριση τῆς ἱερωσύνης καί τῆς ἀποστολικῆς Διαδοχῆς ἀνάφερε: «Τιμῶμεν τήν ἀποστολικήν διαδοχήν τῆς λατινικῆς ἱεραρχίας καί τούς εἰς τήν ἡμετέραν Ἐκκλησίαν ἐρχομένους ἐξ αὐτῆς κληρικούς παραδεχόμεθα ἐν τῷ ὅν φέρουσι βαθμῷ (ὡς παραδεχόμεθα καί τούς Ἀρμενίους, Κόπτας, Νεστοριανούς κλπ. τούς μή ἀπολέσαντας τήν ἀποστολικήν διαδοχήν).»[19] Οὐδείς λόγος περί αἱρέσεων! Καί ἡ Ἐκκλησία Μαυροβουνίου ἔδωσε ἀκριβῶς τήν ἴδια ἀπάντηση.[20] Τοῦτο σημαίνει, ὅτι ἡ πίστη στήν Ἁγία Τριάδα καί τό Βάπτισμα εἰς τό ὄνομα τοῦ Πατρός καί τοῦ Υἱοῦ καί τοῦ Ἁγίου Πνεύματος ἀποτελοῦν τό κύριο συστατικό στοιχεῖο τῆς ἀποκτήσεως τῆς χριστιανικῆς ταυτότητος ὑπαρξιακά καί ὄχι ἐπιφανειακά, δημιουργεῖται ἡ προϋπόθεση τῆς «ἐνδύσεως τοῦ Χριστοῦ» καί τῆς εἰσόδου στήν χριστιανική οἰκογένεια. Οἱ βαπτισθέντες χριστιανοί καθίστανται ὅμαιμοι. Καί εῑναι γνωστόν, ὅτι ἡ ἐξ αἵματος συγγένεια μιᾶς οἰκογενείας δέν καταστρέφεται σέ ὁποιαδήποτε δραματική καί ὀδυνηρά ἐξέλιξη καταντήσουν οἱ σχέσεις τῶν μελῶν της, ἀκόμη καί μέ φόνους!

3) Στίς ἑνωτικές ψευδοσυνόδους τῆς Λυῶνος (1274) καί τῆς Φερράρας/Φλωρεντίας (1438/39) οἱ συνοδικοί δέν ἔλαβαν μέρος οἱ μέν ὡς αἱρετικοί, οἱ δέ ὡς ὀρθόδοξοι, ὡς κατηγορούμενοι καί κατήγοροι, ἀλλά ὡς ἰσότιμα μέλη τῆς Ἐκκλησίας Ἀνατολῆς καί Δύσεως γιά τήν λύση τῶν κοινῶν προβλημάτων. Δυστυχῶς ἀπέτυχαν. Ἐπίσης καί ὁ ἅγιος Μᾶρκος ὁ Εὐγενικός, ὁ Μητροπολίτης Ἐφέσου ὁμολογεῖ ὅτι δέν πῆγε στήν Σύνοδο γιά νά συνδιαλεχθεῖ μέ αἵρεση, ἀλλά μέ «ἀδελφή Ἐκκλησία»[21], ὅπως ἀποκαλεῖ τήν Δυτική Ἐκκλησία. Καί ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως Φώτιος ὁ Β΄ ἀποκαλεῖ τόν ἐπίσκοπο καί πάπα Ρώμης Εὐγένιο ἀδελφό, παρά τά γνωστά σέ αὐτούς καί σέ ὅλους ὑπάρχοντα δογματικά προβλήματα.

Τόν χαρακτηρισμό «ἀδελφές Ἐκκλησίαι» χρησιμοποίησε καί ὁ πάπας Παῦλος ὁ Στ΄ γιά τήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία. Τόν Ἰούλιο τοῦ 1967 στήν Κωνσταντινούπολη ἔδωσε ὁ Πάπας Παῦλος ὁ Στ΄ στόν Οἰκουμενικό Πατριάρχη Ἀθηναγόρα τό γράμμα του, τήν Βούλλα του, Anno Ineuente, ὅπου μεταξύ ἄλλων ἀναφέρεται: «Βαθεία καί μυστηριώδης κοινωνία συνδέει ἡμᾶς πρός ἀλλήλους, διότι μετέχοντες ὧν ἐδωρήσατο ὁ Θεός τῇ Ἐκκλησίᾳ αὐτοοῦ, κοινωνοῦμεν μετά τοῦ Πατρός διά τοῦ Υἱοῦ ἐν τῷ Ἁγίῳ Πνεύματι. Γενόμενοι δέ υἱοί ἐν τῷ Υἱῷ ἐν πάσῃ ἀληθείᾳ, κατέστημεν ἐξ ἴσου ἀληθῶς καί μυστηριωδῶς ἀδελφοί ἀλλήλων. Ἐν ἑκάστῃ κατά τόπον Ἐκκλησίᾳ ἐνεργεῖται τό μυστήριον τοῦτο τῆς θείας ἀγάπης, ὅθεν ἡ πατροπαράδοτος καί ὡραιοτάτη ἔκφρασις „ἀδελφαί ἐκκλησίαι„, δι’ ἧς εὐηρεστοῦντο νά καλῶνται αἱ τοπικαί ἐκκλησίαι.»[22] Εὑρισκόμεθα, Θεοῦ εὐδοκοῦντος, καθ’ ὁδόν.

Παρόμοιους χαρακτηρισμούς ἔχομε καί στήν ἱστορική συνάντηση τοῦ Πάπα Ρώμης Φραγκίσκου καί τοῦ Πατριάρχου Μόσχας Κυρίλλου τήν 26η Φεβρουαρίου 2016 στήν Ἀβάνα τῆς Κούβας, δηλ. λίγους μόλις μῆνες πρίν τήν σύγκληση τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου τόν Ἰούνιο τοῦ 2016 στήν Ὀρθόδοξο Ἀκαδημία Κρήτης. Καί ἐνῶ ὁρισμένοι ἔβαλλαν ἐναντίον τῆς Συνόδου, ἐναντίον τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου Βαρθολομαίου ὅτι δῆθεν ὑποβιβάζουν τήν ὀρθόδοξο Ἐκκλησία ἀναγνωρίζοντες τίς ἑτερόδοξες Ἐκκλησίες καί προδίδουν τήν ὀρθόδοξο πίστη, τονίζει ὁ Πατριάρχης Μόσχας Κύριλλος πρός τόν Πάπα Φραγκίσκο ὑπογράφοντας Κοινή Δήλωση: «Δέν εἴμαστε ἀνταγωνιστές, ἀλλά ἀδελφοί στήν πίστη». Τί σημαίνει ὅταν στήν Κοινή Δήλωσή των δηλώνουν: «Εὐχαριστοῦμεν τόν Θεόν, ὁ ὁποῖος δοξάζεται ἐν Τριάδι, γιά τήν συνάντηση αὐτή, τήν πρώτη στήν ἱστορία. Ἔχομεν ἔλθει ἐδῶ μετά χαρᾶς ὡς ἀδελφοί στήν χριστιανική πίστη „στόμα πρός στόμα λαλῆσαι“(2 Ἰωάνν 12) γιά τίς ἀμοιβαῖες σχέσεις μεταξύ τῶν Ἐκκλησιῶν, γιά τά οὐσιαστικά προβλήματα τῶν πιστῶν μας καί γιά τίς προοπτικές τῆς ἐξελίξεως τοῦ ἀνθρώπινου πολιτισμοῦ;...» Εἶναι δυνατόν μετά τήν κοινή αὐτή Δήλωση νά χαρακτηρίσει ὁ Πατριάρχης Μόσχας τήν Ρωμαιοκαθολική Ἐκκλησία αἵρεση μέ ὅλες τίς συνέπειες;

Παρεμπιπτόντως ἀναφέρω ἐδῶ, ὅτι ὁ χαρακτηρισμός «ἀδελφαί Ἐκκλησίες» δέν ἔχει καμμία σχέση μέ τήν θεωρία τῶν «κλάδων». Ὡς ἐκ τούτου δέν εὐσταθεῖ ὁ ἰσχυρισμός, ὅτι ὁ χαρακτηρισμός «ἀδελφαί Ἐκκλησίες» ταυτίζεται μέ τήν θεωρία τῶν «κλάδων», ἄρα ὅσοι τόν χρησιμοποιοῦν ἔχουν αἰρετικές ἀπόψεις!

4) Οἱ Ἐκκλησίες, οἱ ὁποῖες ἐπιθυμοῦν τήν συνεργασία γιά ἀποκατάσταση τῆς χριστιανικῆς ἑνότητος δέν ἔχουν σκοπό τήν καταπολέμηση τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, οὕτε καί τήν καταστροφή της, ὅπως εἶχαν οἱ αἱρέσεις. Ἀπεναντίας ἤδη πρό πολλοῦ ἔχουν φιλική στάση ἀπέναντί της καί τείνουν τήν χεῖρα τῆς καταλλαγῆς καί ἑνότητος. Ὁ ἅγιος Μᾶρκος ἐτόνιζεν, ὅτι «...νῦν δέ εὐδοκίᾳ Θεοῦ βουληθεῖσα ἡ ρωμαϊκή ἐκκλησία τήν εἰρήνην ἀνακαλέσασθαι διά τῆς ἀγάπης ἤρξατο τοῦτο ποιεῖν, καί αὖθις ἡ ἡμετέρα ἐκκλησία μετά τῆς αὐτῆς ἀγάπης προσέδραμε πρός τήν ἀδελφήν αὐτῆς, μᾶλλον δέ πρός τάς ἀδελφάς. ἐλπίς ἐστι ἄχρι τέλους, τοῦ Θεοῦ συνεργοῦντος, ἐπακολουθήσειν καί τήν εἰρήνην καί τά σκάνδαλα ἐκ μέσου γενήσεσθαι, καί καθάπερ ἐπί τῶν νοσημάτων, ἐπενεχθήσεται τήν διόρθωσιν.»[23]

Νομίζω ὅτι ἐδῶ ἀρκεῖ καί ἡ ἀπάντηση τῆς Σερβικῆς Ἐκκλησίας τό 1903 στήν Ἐγκύκλιο τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου τοῦ 1902: «Ἡ χαρά δ’ ἡμῶν αὕτη εἶναι κατά τοσοῦτο μεγαλειτέρα, καθ’ ὅσον ἐκ τῆς προειρημένης ἐπιστολῆς Ὑμῶν (δηλ. τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου Ἰωακείμ) ἀκούομεν φωνήν ἀγάπης ἀπό μέρους καί τῶν εὐσεβῶν ἐκείνων χριστιανικῶν Ἐκκλησιῶν, αἵτινες ἐπί αἰῶνας τυγχάνουσιν ἀπεσχισμέναι ἀπό τῆς ἑνότητος τῆς Ἁγίας Καθολικῆς καί Ἀποστολικῆς Ἐκκλησίας.» «Εὐχαριστοῦμεν τῷ ἐλεήμονι Θεῷ ὅτι ἐδόθη ἡμῖν ἡ ἀπό αἰώνων ἀναμενομένη ἐπιθυμητή περίστασις, ὅπως φιλαδέλφως δεχθῶμεν τήν χεῖρα, ἥτις ἐπί φιλοχρίστῳ σκοπῷ τείνεται ἡμῖν, ἵνα ὡς καί πρό ἐννέα ἀκριβῶς αἰώνων ὦσι μεθ’ ἡμῶν ἡνωμένοι οἱ εὐσεβεῖς τῆς Δύσεως χριστιανοί δοξάζοντες ἐν ὁμονοίᾳ τόν Πατέρα, τόν Υἱόν καί τό Ἅγιον Πνεῦμα. Δόξα τῷ Παναγάθῳ Κυρίῳ, τῷ οὕτως εὐδοκήσαντι.» Καί τότε ἦσαν γνωστά τά προβλήματα καί οἱ τραυματισμοί, οἱ ὁποῖοι προερχόταν ἀπό τίς δυτικές Ἐκκλησίες (Προσηλυτισμός κλπ.) καί παρ’ ὅλα ταῦτα χαρακτηρίζονται οἱ Ἐκκλησίες αὐτές «εὐσεβεῖς χριστιανικές Ἐκκλησίες», καί ὄχι αἱρέσεις, πρίν πάνω ἀπό ἑκατόν χρόνια. Μέ τόν ἴδιο τρόπο ἀπαντοῦν καί οἱ ἄλλες Ὀρθόδοξες Ἐκκλησίες στό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο καί θά ἄξιζε νά τίς ὑπενθυμίσομε γιά καλύτερη πληροφόρηση τῶν πιστῶν μας. Ὅλα εἶναι δημοσιευμένα!

Καί ἡ «Ἐγκύκλιος Συνοδική τῆς Ἐκκλησίας Κωνσταντινουπόλεως πρός τάς ἀπανταχοῦ Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ» τοῦ 1920, δηλ. πάλι πρίν ἀπό 100 σχεδόν χρόνια, ἔχει μεγίστη σημασία καί σήμερα, διότι κατά πρῶτον καί κύριον λόγο ἀποστέλλεται σέ ὅλες τίς Ἐκκλησίες τοῦ Χριστοῦ, τό ὁποῖο σημαίνει, ὅτι ἀποδίδει τόν χαρακτηρισμό Ἐκκλησία καί στίς ἑτερόδοξες Ἐκκλησίες καί προτείνει τήν δημιουργία «Κοινωνίας τῶν Ἐκκλησιῶν, παρά τίς ὑπάρχουσες δογματικές διαφορές.

Κατ’ ἐπανάληψη ἔχουν ἐκφρασθεῖ, λοιπόν οἱ μή ὀρθόδοξες Ἐκκλησίες μέ συμπάθεια, ἐκτίμηση καί ἀναγνώριση τῆς Ἐκκλησίας μας, τῶν Μυστηρίων μας καί τῆς ἐκκλησιαστικῆς μας ταυτότητος. Καί ἐπισήμως ἡ Ρωμαιοκαθολική Ἐκκλησία στήν Β΄ Βατικανή Σύνοδο ἀναγνωρίζει τό ἔγκυρον τῶν Μυστηρίων μας, τό Βάπτισμα, τήν ἀποστολική διαδοχή τῆς Ἱερωσύνης, τό Μυστήριο τοῦ Γάμου, κλπ. οὕτως ὥστε σέ μικτούς γάμους ἀρκεῖ γιά τούς ρωμαιοκαθολικούς ἡ τέλεση τοῦ ὀρθοδόξου Μυστηρίου τοῦ Γάμου, τό ὁποῖο ἀναγνωρίζεται καί καταγράφεται καί στά Μητρῶα Γάμων τῆς Ρωμαιοκαθολικῆς Ἐκκλησίας, χωρίς τήν τέλεση καθολικοῦ γάμου.

Ἐπιτρέπουν καί βάσει τῶν ἀποφάσεων τῆς Β΄ Βατικανῆς Συνόδου καί τῶν «Οἰκουμενικοῦ Ὁδηγοῦ» τοῦ Βατικανοῦ τήν συμμετοχή τῶν Ὀρθοδόξων, ἐάν τό ἐπιθυμοῦν, καί στό Μυστήριον τῆς Θείας Εὐχαριστίας, καθώς ἐπίσης καί σέ ρωμαιοκαθολικούς εἰς τήν Ὀρθόδοξο Θεία Εὐχαριστία, οἱ ὁποῖοι μάλιστα καί μόνον μέ τήν συμμετοχή αὐτή ἐκπληρώνουν καί τό καθῆκον των πρός Ἐκκλησιασμό κατά τίς Κυριακές καί ἑορτές.[24]

Βέβαια γνωρίζω καί σέβομαι τήν στάση τῆς Ἐκκλησίας μου, ἐφόσον οἱ ἀποφάσεις αὐτές τῆς Ρωμαιοκαθολικῆς Ἐκκλησίας εἶναι μονόπλευρες καί δέν ἔχει ἐπιτευχθεῖ ἀκόμη πλήρης συμφωνία περί τήν πίστη καί κατ’ ἀκολουθίαν οὔτε μυστηριακή κοινωνία. Ὅμως δέν μποροῦμε νά ἀγνοοῦμε τίς θετικές αὐτές οὐσιαστικές ἐξελίψεις, οὔτε νά τίς περιφρονοῦμε καί νά τίς ὑποβαθμίζομε, ἤ νά τίς χαρακτηρίζομε ὡς ἁπλή «προπαγάνδα».

Μέ τούς ἐπισήμους Θεολογικούς Διαλόγους ἔχουν ἐπιτευχθεῖ ἤδη σοβαρές θεολογικές καί δογματικές συμφωνίες. Π.χ. μεταξύ τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας καί τῶν Παλαιοκαθολικῶν ἔληξε θετικά ὁ ἐπίσημος Θεολογικός Διάλογος ἤδη τό 1987, ἀνεξαρτήτως τοῦ ὅτι τώρα ἐμφανίζονται δύο προβλήματα ὡς ἐμπόδια γιά τήν περαιτέρω πορεία, ἡ Μυστηριακή Κοινωνία των μέ τούς Ἀγγλικανούς (ἡ ὁποία ὅμως ἦταν γνωστή, διότι ὑπῆρχε καί πρό τῆς ἐνάρξεως τοῦ ἐπισήμου Θεολογικοῦ Διαλόγου καί ἡ νέα στάση των στήν ἀναγνώριση τῆς χειροτονίας τῶν γυναικῶν). Ὁ Θεολογικός Διάλογος τῆς Ὀρθοδοξίας μέ τίς Ἀρχαῖες Ἀνατολικές Ἐκκλησίες ἔχει τερματισθεῖ ἐπίσης θετικά τό 1990 καί διεπιστώθη, ὅτι δέν ὑπάρχει μονοφυσιτική αἵρεση, οὔτε καί μονοφυσιτική καταδίκη των ἀπό τήν Δ΄ Οἰκουμενική Σύνοδο Χαλκηδόνος κλπ.

Ἐπίσκοποι καί πάπες τῆς Ρώμης ἔχουν ζητήσει κατ’ ἐπανάληψη καί ἐπισήμως συγγνώμη γιά τίς ἐχθρικές πράξεις τῶν πιστῶν τῆς Ἐκκλησίας των εἰς βάρος τῆς Ἐκκλησίας μας.

Οἱ μή ὀρθόδοξες Ἐκκλησίες ἔχουν ἐμπράκτως ἀποδείξει ὅτι συμπαρίστανται στίς διάφορες κρίσεις καί προκλήσεις, τίς ὁποῖες ἀντιμετωπίζουν οἱ πιστοί τῶν Ἐκκλησιῶν μας σέ διάφορες περιοχές κρίσεων καί πολέμων καί δέν μπορεῖ κανείς νά ἀρνηθεῖ τίς συγκεκριμένες ὠφέλειες καί στόν Ἑλλαδικό χῶρο ἀπό τίς ὑπηρεσίες τῆς διεκκλησιαστικῆς βοηθείας. Στήν Διασπορά σέ ὅλο τόν κόσμο ἡ βοήθεια τῶν μή ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν πρός τίς Ἐκκλησίες μας καί κυρίως στίς ἀρχές μεταναστευτικῶν κυμάτων εἶναι ἀνυπολόγιστη. Ἀκόμη καί σήμερα, μεταξύ ἄλλων, μᾶς ἔχουν παραχωρήσει πολλούς Ναούς των γιά τήν τέλεση τῆς Θείας Λειτουργίας μας καί τῶν Μυστηρίων μας.

Ἀξίζει νά ἀναφερθοῦν, παρά τά ὑπάρχοντα ἀκόμη προβλήματα, ὅλες ἐκεῖνες οἱ θετικές ἐμπειρίες, οἱ ὁποῖες μαρτυροῦν γιά μιά ἀλλαγή στάσεως ἤδη προ μακροῦ χρόνου. Ἀπό κοινοῦ ἐνέργειες, κοινές προσευχές καί Λιτανείες γιά τήν ἀνομβρία στά νησιά μας, ἀνάθεση καί ἀπό ἐπισκόπους μας σέ δυτικούς κληρικούς λειτουργικῶν καθηκόντων ἱεροκηρύκων καί ἐξομολόγων, κλπ.[25] Ἡ ἀπό κοινοῦ συμβολική ἐνέργεια τοῦ Πάπα Φραγκίσκου, τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου Βαρθολομαίου καί τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν Ἱερωνύμου στό πλευρό τῶν κατοίκων καί τῶν μεταναστῶν στή Λέσβο τόν Ἀπρίλιο τοῦ 2016. Κοινές ἐνέργειες, οἱ ὁποῖες πραγματοποιήθηκαν γιά οἰκολογικά προβλήματα, γιά θέματα εἰρήνης κλπ. θά μποροῦσαν ἐπίσης νά ἀναφερθοῦν.

Ὅλες αὐτές οἱ θετικές ἐξελίξεις δέν εἶναι ὅσον θά ἔπρεπε γνωστές στό πλήρωμα τῆς Ἐκκλησίας μας. Γιά τό λόγο αὐτό εἶναι ἀπόλυτα ἀπαραίτητη μιά ἀντικειμενική καί κατά τό δυνατόν πλήρης ἐνημέρωση στήν θεολογική μας ἐκπαίδευση,[26] στά σχολεῖα καί γενικώτερα στό πλήρωμα τῆς Ἐκκλησίας μας ἀπό τούς ὑπεύθυνους Ποιμένες μας.[27]

5) Γιά τόν χαρακτηρισμό τῶν ἑτεροδόξων ὡς Ἐκκλησιῶν καί ὄχι ὡς αἱρέσεων, πρέπει νά ἀναφερθεῖ καί ἡ πράξη τῶν Προκαθημένων τῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν τόν Ἰανουάριο τοῦ 2016. Ὅλες οἱ Αὐτοκέφαλες Ὀρθόδοξες Ἐκκλησίες ἀποφάσισαν πανορθόδοξα νά παρευρεθοῦν στή Σύνοδο καί μή ὀρθόδοξοι Παρατηρητές Ἐκκλησιῶν καί προφανῶς ὄχι αἱρέσεων. Συνετάχθη ἕνας κατάλογος, ὁ ὁποῖος ἔγινε ἀποδεκτός ἀπό ὅλες τίς Αὐτοκέφαλες Ἐκκλησίες καί ὁ ὁποῖος ὑπεγράφη ἀπό ὅλους τούς Πατριάρχες καί Ἀρχιεπισκόπους, ἤ ἀπό τούς ἐκπροσώπους των, δηλ. ἀνεξαιρέτως καί ἀπό τίς 14 Ὀρθόδοξες Ἐκκλησίες. Στόν κατάλογο αὐτό τῶν Παρατηρητῶν ἀναφερόταν ὁ χαρακτηρισμός Ἐκκλησία γιά ὅλους τούς ἑτερόδοξους Παρατηρητές: Δηλ. ἡ ἐκπροσώπηση ἀφοροῦσε Ἐκκλησίες ἤ Οἰκουμενικούς Ὀργανισμούς Ἐκκλησιῶν, χωρίς κανένα περιοριστικό ἤ ἐπιφυλακτικό σχόλιο: Ἐκ τῆς Ρωμαιοκαθολικῆς Ἐκκλησίας, τῆς Ἀρμενικῆς Ἐκκλησίας, τῆς Ἀγγλικανικῆς Ἐκκλησίας, τῆς Εὐαγγελικῆς Ἐκκλησίας, τοῦ Παγκοσμίου Συμβουλίου Ἐκκλησιῶν, κλπ.

6) Τέλος πρέπει νά ἀναφερθεῖ καί ἡ ὀρθή τοποθέτηση τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας (Κρήτη Ἰούνιος 2016), ἡ ὁποία ἐπικύρωσε τήν μακροχρόνια πράξη τῆς Ἐκκλησίας ὡς πρός τίς σχέσεις της μέ τίς μή ὀρθόδοξες Ἐκκλησίες. Στό Κείμενο «Σχέσεις τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας πρός τόν λοιπόν χριστιανικόν κόσμον», ἐκφράζεται ἄριστα ἡ πανορθόδοξη ἄποψη ἐπί τοῦ θέματος, χωρίς νά μειοδοτεῖται οὔτε ἐπ’ ἐλάχιστον ἡ ἐκκλησιολογική της ταυτότητα.

Δέν ἀποτελεῖ δέ ἀντίφαση ἡ διαπίστωση τῆς Συνόδου ὅτι: «Κατά τήν ὀντολογικήν φύσιν τῆς Ἐκκλησίας, ἡ ἑνότης αὐτῆς εἶναι ἀδύνατον νά διαταραχθῇ. Παρά ταῦτα, ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία ἀποδέχεται τήν ἱστορικήν ὀνομασίαν τῶν μή εὑρισκομένων ἐν κοινωνίᾳ μετ’ αὐτῆς ἄλλων ἑτεροδόξων χριστιανικῶν Ἐκκλησιῶν καί Ὁμολογιῶν.» Τήν μακροχρόνια πράξη τῆς καθόλου Ὀρθοδοξίας διατυπώνει ἡ Ἁγία καί Μεγάλη Σύνοδος στό Κείμενο αὐτό ὡς ἑξῆς: «4. Ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία, ἀδιαλείπτως προσευχομένη «ὑπέρ τῆς τῶν πάντων ἑνώσεως», ἐκαλλιέργει πάντοτε διάλογον μετά τῶν ἐξ αὐτῆς διεστώτων, τῶν ἐγγύς καί τῶν μακράν, ἐπρωτοστάτησε μάλιστα εἰς τήν σύγχρονον ἀναζήτησιν ὁδῶν καί τρόπων τῆς ἀποκαταστάσεως τῆς ἑνότητος τῶν εἰς Χριστόν πιστευόντων, μετέσχε τῆς Οἰκουμενικῆς Κινήσεως ἀπό τῆς ἐμφανίσεως αὐτῆς καί συνετέλεσεν εἰς τήν διαμόρφωσιν καί περαιτέρω ἐξέλιξιν αὐτῆς.... Οἱ σύγχρονοι διμερεῖς θεολογικοί διάλογοι τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, ὡς καί ἡ συμμετοχή αὐτῆς εἰς τήν Οἰκουμενικήν Κίνησιν ἐρείδονται ἐπί τῆς συνειδήσεως ταύτης τῆς Ὀρθοδοξίας καί τοῦ οἰκουμενικοῦ αὐτῆς πνεύματος ἐπί τῷ τέλει τῆς ἀναζητήσεως, βάσει τῆς ἀληθείας τῆς πίστεως καί τῆς παραδόσεως τῆς ἀρχαίας Ἐκκλησίας τῶν ἑπτά Οἰκουμενικῶν Συνόδων, τῆς ἑνότητος ὅλων τῶν Χριστιανῶν.» Καί διευκρινίζεται, ὅτι οἱ Θεολογικοί Διάλογοι διεξάγονται μέ Ἐκκλησίες «ἐπί ἴσοις ὅροις» καί ὄχι μέ αἱρέσεις.[28]

Αἱρέσεις οἱ ἑτερόδοξοι;

Θεωρῶ σκόπιμο καί χρήσιμο νά ἀναφέρω ἐδῶ καί ὡς ἄμεση ἀπάντηση, τήν ἄποψη καί τοῦ Μητροπολίτου Βολοκολάμσκ Ἰλαρίωνος, τοῦ Προέδρου τοῦ Τμήματος τῶν Ἐξωτερικῶν Ἐκκλησιαστικῶν Σχέσεων τοῦ Πατριαρχείου Μόσχας,: «Ἡ στάσις τῆς ἀρχαίας Ἐκκλησίας ἔναντι τῶν αἱρετικῶν ἦτο λίαν αὐστηρή. Οἱ ἐκκλησιαστικοί Κανόνες ἀπηγόρευαν οὐχί μόνον τήν συμμετοχήν των εἰς τήν Θείαν Εὐχαριστίαν, ἀλλά καί τήν συμπροσευχήν μετά τῶν αἱρετικῶν. Ὅμως δέν πρέπει νά λησμονοῦμεν, ὅτι αἱ αἱρέσεις τῶν πρώτων αἰώνων, ὅπως ὁ Ἀρειανισμός, ὁ Σαβελλιανισμός καί ὁ Μονοφυσιτισμός, δέν ἐδέχοντο τάς βασικάς ἀρχάς τῆς χριστιανικῆς πίστεως – τήν Θεότητα τοῦ Χριστοῦ, τήν ἱσότητα τῶν Προσώπων τῆς Ἁγίας Τριάδος, τήν πληρότητα τῆς θείας καί ἀνθρωπίνης φύσεως τοῦ Χριστοῦ. Αὐτό δέν δυνάμεθα εἰς οὐδεμίαν περίπτωσιν νά εἴπωμεν διά πολλάς ἀπό τάς συγχρόνους χριστιανικάς Ὁμολογίας, δεδομένου ὅτι αὗται ἀναγνωρίζουν τά βασικά δόγματα τῆς Ἐκκλησίας. Κατά συνέπειαν, ὀφείλει ὁ Ὀρθόδοξος χριστιανός νά εἶναι εἰς θέσιν νά διακρίνῃ μεταξύ τῶν ἑτεροδόξων καί τῶν αἱρετικῶν»[29]. Παραπέμπων εἰς τόν ἅγιον Φιλάρετον τῆς Μόσχας, συμπεραίνει, ὅτι «εἶναι ἀκόμη ὀλιγότερον εὔλογον νά ἐφαρμόζωνται εἰς τούς σημερινούς ἑτεροδόξους χριστιανούς ὅσα ἀνέφεραν οἱ Πατέρες τῆς ἐποχῆς τῶν μεγάλων Οἰκουμενικῶν Συνόδων σχετικά μέ τήν ἀποκοπήν τῶν αἱρετικῶν καί μέ τήν ἀπαγόρευσιν τῆς κοινωνίας μετ’ αὐτῶν. Ὁ Ὀρθόδοξος χριστιανός δέν ἐπιτρέπεται νά λησμονήσῃ, ὅτι ἀποκλειστικά καί μόνον ὁ Θεός γνωρίζει ποῦ εἶναι τά ὅρια τῆς Ἐκκλησίας»[30]. Καί στή συνέχεια τονίζει κατηγορηματικά, ὅτι «ἐάν ὑποτεθῇ ὅτι ἐκτός τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας δέν ὑπάρχει ἤ δέν δύναται νά ὑπάρχῃ ἡ Θεία Χάρις τοῦ Θεοῦ, τοῦτο θά ἐσήμαινεν ὅτι περιορίζεται ὁ Θεός εἰς τήν παντοδυναμίαν αὐτοῦ, ὅτι τοποθετοῦνται εἰς τόν Θεόν φραγμοί, ἐκτός τῶν ὁποίων δέν θά εἶχεν τό δικαίωμα νά ἐνεργῇ. Διά τόν λόγον αὐτόν δέν ἐπιτρέπεται ἡ ἀφοσίωσις εἰς τήν Ὀρθοδοξίαν καί ἡ πιστότης εἰς τά δόγματα αὐτῆς νά μετατρέπωνται εἰς ἀχαλίνωτον θριαμβολογίαν, βάσει τῆς ὁποίας νά θεωροῦνται ἅπασαι αἱ ἕτεροι χριστιανικαί Ἐκκλησίαι μόνον ὡς κακότυχον συνονθύλευμα, κατεσκευασμένον ἐκ τῆς δολιότητος ἀνθρώπων καί εἰς τό ὁποῖον ὅλος ὁ κόσμος γενικῶς καί τό ἐνεννήκοντα ἐννέα τοῖς ἑκατόν τῆς ἀνθρωπότητος εἶναι κατεδικασμένον εἰς τήν ἀπώλειαν»[31]. Αὐτά ἀνέφερεν ὁ Μητροπολίτης Ἰλαρίων εἰς ἀπάντησιν καί εἰς τάς ἀπόψεις τοῦ Σέρβου θεολόγου ἀρχιμανδρίτου Ἰουστίνου Πόποβιτς.

Ὁ καθηγητής Kartaschev, στόν ὁποῖο παραπέμπει καί ὁ Vitalij Borovoij[32], τονίζει ὅτι „εἶναι μιά ἰδιαίτερα μεγάλη ἁμαρτία, ἐάν οἱ Ἐκκλησίες χρησιμοποιοῦν τήν ἀτιμωτική καί βλάσφημη θεολογία, ὅτι κάθε ἄλλη (μή ὀρθόδοξη) Ἐκκλησία δέν εἶναι Ἐκκλησία, ὅτι τά μυστήριά της δέν εἶναι μυστήρια καί ὅτι ἡ Θεία Χάρις της δέν εἶναι Θεία Χάρις.»

Καί μέ τίς λίγες αὐτές μαρτυρίες, (οἱ ὁποῖες θά μποροῦσαν νά εἶναι πολυάριθμες), γίνεται σαφές, ὅτι σήμερα δέν εἶναι δυνατόν νά χρησιμοποιεῖται ὁ ὅρος αἵρεση γιά τίς ἑτερόδοξες χριστιανικές Ἐκκλησίες μέ τίς ὁποῖες εὑρίσκεται ἡ Ἐκκλησία μας στήν κοινή προσπάθεια ἀποκαταστάσεως τῆς χριστιανικῆς ἑνότητος. Μέ τούς Θεολογικούς Διαλόγους ἐπί ἴσοις ὅροις ἐλπίζομε τέλος, σύν Θεῷ, ὅτι θά ἀποκατασταθεῖ ἡ πλήρης καί μυστηριακή κοινωνία τῶν Ἐκκλησιῶν βάσει τῆς αὐτῆς πίστεως ἐν ἀγάπῃ καί ὁμονοίᾳ.

 

[1] Chrysostomos Konstantinidis, μετέπειτα Μητροπολίτης Ἑφέσου, Interkommunion aus der Sicht der Orthodoxie, ἐν: Eucharistie. Zeichen der Einheit. Erstes Regensburger Ökumenisches Symposion, hg. v. Ernst Chr. Suttner, Regensburg 1970, 89.

[2] Πρβλ. Εὐαγγέλου Μαντζουνέα, Τά ἀδικήματα αἱρέσεως καί σχίσματος κατά τούς ὀκτώ πρώτους αἰώνας, Ἀθῆναι 1977, 41.

[3] Βλ. Μεγάλου Βασιλείου  Ἐπιστολή 188, Πρός Ἀμφιλόχιον περί κανόνων, 1, PG 32, 665A

[4] Βασιλείου Τσίγκου, Ἐκκλησιολογικές θέσεις τοῦ ἁγίου Θεοδώρου τοῦ Στουδίτου. Αὐθεντία καί πρωτεῖο, Θεσσαλονίκη 1999, 114: «Στήν ἐπιστολή του πρός τόν μαθητή του Ναυκράτιο ἐπαναλαμβάνει τόν ὁρισμό τοῦ Μεγάλου Βασιλείου γιά τίς αἱρέσεις.»

[5] Θεοδώρου Στουδίτου, Ἐπιστολή 40, PG 991052D. Πρβλ. καί Θεοδώρου Ξ. Γιάγκου, Ἡ συμπροσευχή μέ τούς ἑτεροδόξους, 150.Πρβλ. καί Βασιλείου Τσίγκου, Ἐκκλησιολογικές θέσεις,114, σημ.3.

[6], Βασιλείου Τσίγκου, Ἐκκλησιολογικές θέσεις 117.

[7] Βασιλείου Τσίγκου, Ἐκκλησιολογικές θέσεις, 119.

[8] Γρηγορίου Ναζιανζηνοῦ, Λόγος 41, Εἰς τήν Πεντηκοστήν, 8, PG 36, 440Β.

[9] Συλβέστρου Συροπούλου, Ἀπομνημονεύματα V, 28, ἔκδ. ὑπό V. Laurent, Les  „memoires“ du Grand Ecclésiarque de l´ Eglise de Constantinople Sylvestre Syropoulos sur le concile de Florence (1438-1439) Vol. IX (Concilium Florentinum Documenta et Scriptores. Editum Consilio et Impensis Pontificii Instituti Orientalium Studiorum), Rom 1971, 282ἑξ.

[10] Μᾶρκος Εὐγενικός, Σιλβέστρου Συροπούλου, Ἀπομνημονεύματα, VI, 27, 326.

[11] Μ. Ἀθανασίου,Τόμος πρός Ἀντιοχεῖς, 7, PG 26, 804ἑξ. ΒΕΠ 31, 127.

[12] Γρηγορίου Ναζιανζηνοῦ, Λόγος 21, Εἰς τον μέγαν Ἀθανάσιον ἐπίσκοπον Ἀλεξανδρείας, 35, PG 35, 1125AB.

[13] Ἰωάννου Χρυσοστόμου, Περί άκαταλήπτου, ἀπόντος τοῦ ἐπισκόπου, πρός ἀνομοίους, λόγ. 1, 6, PG 48, 708. Πρβλ. καί Ἰωάννου Καρμίρη, Ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία ἐν Διαλόγῳ μετά τῶν ἑτεροδόξων, Ἀθῆναι 1975, 12 ἑξ.

[14] Γρηγορίου Ναζιανζηνοῦ, Λόγος 43, 68,Εἰς τόν Μέγαν Βασίλειον, PG 36, 588C.

[15] PG 26, 1168A. Παρόμοια γράφει καί πρός Παλλάδιον, PG 26, 1168D.

[16] Βλασίου Φειδᾶ,  Τό ζήτημα τῆς συμπροσευχῆς μετά τῶν ἑτεροδόξων κατά τούς ἱερούς κανόνας, ἐν Γρηγορίου Λαρεντζάκη, Κων. Σκουτέρη, Βλ. Φειδᾶ, Ἡ συμπροσευχή μέ τούς ἑτεροδόξους κατά τήν ὀρθόδοξη θεολογική Παράδοση, Θεσσαλονίκη 2011, 143.

[17] Πρβλ. Γρηγορίου Λαρεντζάκη,  Ἡ Σύνοδος Κωνσταντινουπόλεως τοῦ 879/880 τοῦ Ἱεροῦ Φωτίου, 8η  Οἰκουμενική τῆς καθόλου Ἐκκλησίας Ἀνατολῆς καί Δύσεως, στό: http://www.amen.gr/article/i-synodos-konstadinoupoleos-tou-879880-tou-ierou-fotiou-8i-oikoumeniki-tis-katholou-ekklisias-anatolis-kai-dyseos

[18] Πρβλ. Γρηγορίου Λαρεντζάκη, Τά ἀναθέματα τοῦ 1054 καί ἡ «ἄρση» αὐτῶν. Συνέπειες στήν πορεία πρός τήν πλήρη κοινωνία μεταξύ τῆς Ὀρθοδόξου καί τῆς Ρωμαιοκαθολικῆς ἐκκλησίας, in: Ἐπιστημονική Παρουσία Ἑστίας Θεολόγων Χάλκης, Bd. 7, Athen 2010, 447-484.

[19] Ἡ περί τῶν σχέσεων τῶν Αὐτοκεφάλων Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν καί περί ἄλλων γενικῶν ζητημάτων Πατριαρχική καί Συνοδική Ἐγκύκλιος τοῦ 1902. Αἱ εἰς αὐτήν Ἀπαντήσεις τῶν Ἁγίων Αὐτοκεφάλων Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν καί ἡ Ἀνταπάντησις τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, Ἐν Κωνσταντινουπόλει ἐκ τοῦ Πατριαρχικοῦ Τυπογραφείου 1904, 27ἑξ.

[20] Ἡ περί τῶν σχέσεων τῶν Αὐτοκεφάλων Ὀρθοδόξων, 66.

[21] Μάρκου Εὐγενικοῦ, AG σ. 52, ἀπό τήν κριτική ἔκδοση τοῦ J. Gill. Que supersunt Actorum Graecorum Concilii Florentini, (AG), Rom 1953.

[22] Ἐν Τόμος Ἀγάπης, σελ. 389ἑξ. Πρβλ. Ἀθανασίου Μπασδέκη, Ἐμεῖς καί οἱ ἄλλοι. Ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία καί οἱ ἄλλες Ἐκκλησίες καί Ὁμολογίες. Τί μᾶς ἑνώνει καί τί μᾶς χωρίζει. Ἐγχειρίδιο γιά ἑλληνόφωνους ὀρθοδόξους χριστιανούς,  Θεσσαλονίκη 2012,  245ἑξ.

[23] Μάρκου Εὐγενικοῦ, AG σ. 52, ἀπό τήν κριτική ἔκδοση τοῦ J. Gill. Que supersunt Actorum Graecorum Concilii Florentini, Rom 1953. Πρβλ. Γρηγορίου Λαρεντζάκη, Ὁ ἅγιος Μᾶρκος ὀ Εὐγενικός καί ἡ ἑνότητα τῶν Ἐκκλησιῶν Ἀνατολῆς καί Δύσεως, Κατερίνη 1999, 59

[24] Πρβλ. Grigorios Larentzakis, Das II. Vaticanum als ökumenische Wegweisung. Bleibende Aufgaben für die Ökumene aus orthodoxer Sicht, in: Wolfgang Thönissen (Hg.), „Unitatis redintegratio“. 40 Jahre Ökumenismusdekret - Erbe und Auftrag, Paderborn 2005, 193-214.

[25] Πρβλ.. Γρηγορίου Λαρεντζάκη, Συμπροσευχή μεταξύ ὀρθοδόξων καί μή ὀρθοδόξων χριστιανῶν. Ἡ πορεία πρός ἀποκατάστασιν τῆς ἐκκλησιαστικῆς κοινωνίας καί οἱ ἐκκλησιαστικοί κανόνες σήμερον, in: Γρηγορίου Λαρεντζάκη, Κωνσταντίνου Σκουτέρη, Βλασίου Φειδᾶ, Ἡ συμπροσευχή μέ τούς ἑτεροδόξους κατά τήν ὀρθόδοξη θεολογική παράδοση, Thessaloniki 2011, 9-87. Καί Τοῦ ἴδιου,Τό καθῆκον τῆς Ὀρθοδοξίας γιά καταλλαγή καί ἑνότητα. Ἐξελίξεις καί προοπτικές σέ μεγάλα θέματα τοῦ Οἰκουμενικοῦ Διαλόγου, Ostracon Publisching, Thessaloniki 2014.

[26] Πρβλ. Γρηγορίου Λαρεντζάκη, Οι Θεολογικοί Διάλογοι και ο ρόλος των Θεολογικών Σχολών στην Οικουμένη του 21ου αιώνα. Στό: Ο Οικουμενικός Διάλογος στόν 21ο αιώνα, Πραγματικότητες-Προκλήσεις-Προοπτικές, Τιμητικό Αφιέρωμα στον Ομότιμο Καθηγητή Πέτρο Βασιλειάδη, Επιμέλεια Ι. Πέτρου, Στ. Τσομπανίδη, Μ. Γκουτζιούδη, Θεσσαλονίκη 2013, 133-159

[27] Πρβλ.περισσότερα στό: Γρηγορίου Λαρεντζάκη, Τό καθῆκον τῆς Ὀρθοδοξίας γιά καταλλαγή καί ἑνότητα.

[28] Κακῶς παραποίησε τίς ἀποφάσεις τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου τῆς Κρήτης ἡ ἱ. Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος στό Ἀνακοινωθέν της «Πρός τόν Λαόν» τῆς 17ης Ἰανουαρίου 2017.

[29] Hilarion Alfejev, Geheimnis des Glaubens. Einführung in die orthodoxe dogmatische Theologie, Aus dem Russischen übersetzt von Hermann-Josef Röhrig, Freiburg, Schweiz 2003, 146.

[30] Ὅπ. παρ.

[31] Ὁπ. παρ.

[32] Vitalij Borovoij, Ekklesiologische Fragen und historische Realität in der Ökumene, in: Ökumenische Hoffnungen. Neuen Pro Oriente-Symposien 1965 bis 1970, hg. im Auftrag des Stiftungsfonds Pro Oriente, Wien von T.Piffl-Percevic und A.Stirnemann, Innsbruck-Wien 1984, 215.

 

Σημείωση: To παρόν άρθρο δημοσιεύθηκε στον θεολογικό περιοδικό ΣΥΝΑΞΗ, τεύχος 143, Ιούλιος-Σεπτέμβριος 2017