Ακολουθεί ανακοινωθέν της Αγίας και Ιεράς Συνόδου του Οικουμενικού Πατριαρχείου:

Ἡ Ἁγία καί Ἱερά Σύνοδος, ὑπό τήν προεδρείαν τῆς Α. Θ. Παναγιότητος, ἐσυνέχισε τάς ἐργασίας αὐτῆς καί κατά τάς ἡμέρας Παρασκευήν, 27ην, καί Σάββατον, 28ην τ. μ. Νοεμβρίου 2015.

            Κατά τήν διάρκειαν τῶν συνεδριῶν τούτων:

α) ἐπέβαλε τοῖς Πρωτοπρεσβυτέρῳ Γεωργίῳ Πασσιᾷ καί Πρεσβυτέρoις Ἰωάννῃ Ρόλλ (John Roll), Γεωργίῳ Σάββᾳ (George Savvas), Μιχαήλ Στέρνς (Michael Stearns) καί Δημητρίῳ Ἠλιοῦ (Demetrios Iliou), κληρικοῖς τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς, τήν ποινήν τῆς ἀπό τῆς ἱερωσύνης καθαιρέσεως καί ἐπανήγαγεν αὐτούς εἰς τάς τάξεις τῶν λαϊκῶν, διά τά εἰς ἅ ὑπέπεσον ἐκκλησιαστικά παραπτώματα∙ καί

β) ἀνέθεσε καθήκοντα ἀφ᾿  ἑνός μέν Ἀντιπροσώπου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου παρά τῷ Παγκοσμίῳ Συμβουλίῳ Ἐκκλησιῶν τῷ Πανιερ. Ἀρχιεπισκόπῳ Τελμησσοῦ κ. Ἰώβ, Καθηγητῇ τοῦ Ἰνστιτούτου Μεταπτυχιακῶν Σπουδῶν Ὀρθοδόξου Θεολογίας παρά τῷ Ὀρθοδόξῳ Κέντρῳ τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου ἐν Σαμπεζύ Γενεύης, ἀφ᾿  ἑτέρου δέ Τοποτηρητοῦ τῆς οὑτωσί ἐν χηρείᾳ κηρυχθείσης Πατριαρχικῆς Ἐξαρχίας διά τάς ἐν Δυτικῇ Εὐρώπῃ Ὀρθοδόξους Παροικίας Ρωσσικῆς Παραδόσεως τῷ Θεοφιλεστάτῳ Ἐπισκόπῳ Χαριουπόλεως κυρίῳ Ἰωάννῃ.

Ἐξήτασεν ἐπίσης ἅπαντα τά ἐν τῇ ἡμερησίᾳ διατάξει ἀναγεγραμμένα θέματα, ἐφ᾿ ὧν καί ἔλαβε τάς προσηκούσας ἀποφάσεις.

Ἐν τέλει τῶν συνεδριῶν τούτων, ἀντηλλάγησαν μεταξύ τῆς Α. Θ. Παναγιότητος καί τοῦ Σεβ. Mητροπολίτου Γέροντος Περγάμου κυρίου Ἰωάννου, ἐκ μέρους τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, ἑόρτιοι προσφωνήσεις καί ἀντιφωνήσεις ἐπί ταῖς ἐπερχομέναις Ἑορταῖς τοῦ Ἁγίου Δωδεκαημέρου.

Ἐν τοῖς Πατριαρχείοις, τῇ 29ῃ Νοεμβρίου 2015

Ἐκ τῆς Ἀργιγραμματείας τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς  Συνόδου