Το "Εγχειρίδιο Εκκλησιαστικού Δικαίου", του Καθηγητή του Εκκλησιαστικού Δικαίου στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών κ. Ι. Μ. Κονιδάρη, έχει ως αντικείμενο την εξέταση του δικαίου που διέπει τις σχέσεις της Πολιτείας και των θρησκευτικών κoιvoτήτωv γενικώς, ιδίως δε της Πολιτείας και της επικρατούσας Ορθόδοξης Εκκλησίας της Ελλάδος.

Μετά από την παράθεση των κυριότερων νομοθετικών πηγών, πολιτειακής και εκκλησιαστικής προελεύσεως, στην Εισαγωγή του έργου εξετάζονται η έννοια, το αντικείμενο και η φύση του Εκκλησιαστικού Δικαίου, οι πηγές και η
ερμηνεία του.

Στο πρώτο μέρος του έργου αναλύεται η θρησκευτική ελευθερία, το περιεχόμεvό της και οι φραγμοί στην άσκηση της λατρείας.

Το δεύτερο μέρος αφιερώνεται στην εξέταση των σχέσεων Πολιτείας και Εκκλησίας. Μετά από μία σύντομη έρευνα των επιμέρους συστημάτων σχέσεων, εξετάζονται διεξοδικώς οι σχέσεις Πολιτείας και Εκκλησίας στη νεότερη Ελλάδα και μάλιστα τόσο ιστoρικώς όση και δογματικώς υπό το ισχύον Σύνταγμα.

Στη συνέχεια, η ύλη του Δικαίου της Εκκλησίας της Ελλάδος διαρθρώνεται σε τέσσερα μέρη, τα οποία αναφέρονται αντιστοίχως στην οργάνωση της Εκκλησίας, τη διοίκηση της Εκκλησίας, το εκκλησιαστικό ποινικό δίκαιο και
τα εκκλησιαστικά δικαστήρια και δικονομία.

Σε παράρτημα, τέλος, εξετάζονται συνοπτικώς τα ιδιαίτερα εκκλησιαστικά καθεστώτα στην ελληνική επικράτεια, δηλαδή η Εκκλησία της Κρήτης, το Άγιov Όρος και οι εκκλησιαστικές επαρχίες της Δωδεκανήσου.

Επιλογή βιβλιογραφίας, σε τρεις ενότητες που αναφέρονται αντιστοίχως σε γενικά έργα, σε μονογραφίες, μελέτες και άρθρα και σε πηγές και βοηθήματα, ολοκληρώνει το εύχρηστο αυτό Εγχειρίδιο.

Το έργο έχει συνταχθεί ειδικώς για να αποτελέσει το διδακτικό βοήθημα για τους φοιτητές της Νομικής Σχολής. Ταυτοχρόνως συνιστά ένα κατατοπιστικό και πλήρως ενημερωμένο, έως και τον Ιανουάριο 2011, βοήθημα για τους
νομικούς τόσο της θεωρίας όσο και της πράξεως που ασχολούνται με τον κλάδο του Εκκλησιαστικού Δικαίου. Βεβαίως το πόνημα του Καθηγητή Ι.Μ.Κονιδάρη είναι ιδιαιτέρως ελκυστικό και απολύτως κατανοητό για όποιον επιθυμεί να έχει μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα του δικαίου που διέπει ιδιαιτέρως τις σχέσεις Πολιτείας και Εκκλησίας.