Τήν Παρασκευήν, 5ην /18ην Ἰουλίου 2014, ὁμάς μοναζουσῶν καί συνοδευόντων αὐτάς προσκυνητῶν τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Χρυσοπηγῆς τῆς Μητροπόλεως Κυδωνίας καί Ἀποκορώνου καί τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίας Εἰρήνης Κρουσῶνος τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κρήτης, ὑπό την καθηγουμένην ὁσιολογιωτάτην μοναχήν Θεοξένην καί τόν Ἀρχιμανδρίτην π. Ἰουστῖνον, Πρωτοσύγκελλον τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Φλωρίνης ἐπεσκέφθησαν τό Πατριαρχεῖον.

Τήν ἐκλεκτήν ταύτην μοναχικήν καί προσκυνηματικήν ὁμάδα ἐδέχθη ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος καί Ἁγιοταφῖται Πατέρες.

Ὁ Μακαριώτατος προσεφώνησε τάς μοναχάς καί τούς προσκυνητάς διά τοῦ «ὡς εὖ παρέστητε» εἰς τήν Ἁγίαν Γῆν καί δή τήν Ἱερουσαλήμ, ἡ γῆ τῆς ὁποίας ἐποτίσθη διά τοῦ σταυρικοῦ, σωτηριώδους καί λυτρωτικοῦ αἵματος τοῦ Χριστοῦ καί ἡ ὁποία ἐδέχθη εἰς τά σπλάγχνα τῆς γῆς αὐτῆς τό ἐσταυρωμένον, ἄχραντον Σῶμα τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ, ταφέντος καί ἐκ νεκρῶν ἀναστάντος. Χάρις εἰς τό γεγονός τῆς σταυρικῆς θυσίας τοῦ Χριστοῦ καί τῆς ἐνσάρκου παρουσίας Αὐτοῦ εἰς αὐτήν, οἱ τόποι οὗτοι ἔχουν ἁγιότητα καί χάριν, τήν ὁποίαν ἐπιζητοῦν καί λαμβάνουν οἱ προσκυνηταί αὐτῶν. Οὗτοι ἁγιάζονται ὡς θεωροί τῶν ἁγίων τόπων, «τῇ χάριτι τοῦ Παναγίου καί Ζωοδόχου Τάφου» καί τῶν λοιπῶν ἁγίων Προσκυνημάτων. Μέ τήν χάριν ταύτην οἱ προσκυνηταί γίνονται κήρυκες καί διαγγελεῖς τοῦ ἁγιαστικοῦ ἔργου τῶν Παναγίων Προσκυνημάτων καί τῆς Ἐκκλησίας, ἡ ὁποία ἐπιτελεῖ ἔργον ποιμαντικόν καί ἁγιαστικόν διά τούς προσερχομένους εἰς αὐτήν προσκυνητάς. Εἰς τούτους ἀνήκουν καί οἱ παρόντες προσκυνηταί, οἱ ὁποῖοι τυγχάνουν ἀξιέπαινοι, διότι ἀψήφησαν τήν ἔκρυθμον πολεμικήν κατάστασιν εἰς Γάζαν καί ἀνέλαβον τήν προσκυνηματικήν ταύτην θεωρίαν.

Εἰς τούς λόγους τούτους ἀπήντησεν εὐχαριστοῦσα ἡ καθηγουμένη τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Χρυσοπηγῆς ὁσιολογιωτάτη μοναχή Θεοξένη καί προσέφερεν εἰς τόν Μακαριώτατον ἐπιγονάτιον κεντηθέν εἰς την Μονήν αὐτῆς καί εἰκόνα τοῦ ἁγίου Πορφυρίου, ὁ ὁποῖος ἦτο πνευματικός τῆς Μονῆς.

Λαβοῦσαι αἱ μοναχαί καί λαβόντες οἱ προσκυνηταί τήν εὐλογίαν τοῦ Μακαριωτάτου, σταυρόν, εἰκόνας καί ἄλλας Ἱεροσολυμιτικάς εὐλογίας ἀνεχώρησαν μετ΄ εὐχαριστιῶν διά τήν προσκύνησιν αὐτῶν εἰς τόν Πανάγιον Τάφον.