Ένα κτίριο-στολίδι κοσμεί πλέον την αυλή στην αγιορείτικη Μονή Ξενοφώντος, το νέο Συνοδικό, έργο πνευματικής έμπνευσης του Γέροντα Αλεξίου και καρπόw των άοκνων προσπαθειών των χειρών των πατέρων της Μονής.

Τα εγκαίνια του περίλαμπρου Συνοδικού πραγματοποίησε ο Μητροπολίτη Νέας Ιωνίας και Φιλαδελφείας Γαβριήλ που επισκέφθηκε το Άγιο Όρος, κατόπιν πρόσκλησης του Γέροντος Αλεξίου και της Αδελφότητας, για να προεξάρχει των λατρευτικών εκδηλώσεων της Πανήγυρης της Παναγίας της Οδηγήτριας.

Το βράδυ του Σαββάτου τελέσθηκε αγρυπνία στο περίλαμπρο Καθολικό της Μονής χοροστατούντος του Μητροπολίτη Νέας Ιωνίας και Φιλαδελφείας, ενώ την Κυριακή το πρωί Ο Μητροπολίτης Γαβριήλ τέλεσε τη Θεία Λειτουργία, παρουσία εκατοντάδων προσκυνητών.

Η παράδοση αναφέρει ότι η εικόνα της Παναγίας της Οδηγήτριας μεταφέρθηκε, κατά θαυματουργό τρόπο, από τη Μονή Βατοπεδίου στην Μονή Ξενοφώντος και για αυτόν τον λόγο και η αδελφότητα της δεύτερης τη τάξει Μονής του Αγίου Όρους συμμετέχει ενεργά στην πανήγυρη. Ομάδα Βατοπεδινών Πατέρων και ο περίφημος χορός της Μονής συμμετείχαν στις λατρευτικές εκδηλώσεις της Μονής Ξενοφώντος με επικεφαλής τον Γέροντα Εφραίμ, ενώ παρόντες ήταν ο Καθηγούμενος της Μονής Παντοκράτορος Γέρων Γαβριήλ και πλήθος αγιορειτών Πατέρων.

Κατά την διάρκεια της Αρχιερατικής Θείας Λειτουργίας ο Μητροπολίτης Νέας Ιωνίας Γαβριήλ τέλεσε την εις διάκονο χειροτονία του Μοναχού Παχωμίου.

Μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας πραγματοποιήθηκε ο αγιασμός των εγκαινίων του νέου Συνοδικού, παρουσία του Πολιτικού Διοικητή Αρίστου Κασίρογλου, του Αστυνομικού Διευθυντή του Αγίου Όρους και εκατοντάδων πιστών και πνευματικών τέκνων του Γέροντα Αλέξιου.

Συγκινητική ήταν η ομιλία που εκφώνησε ο Γέρων Αλέξιος, εμπνευστής της κατασκευής του νέου Συνοδικού. Ακολουθεί η ομιλία του:

ΕΙΣ ΤΑ ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΣΥΝΟΔΙΚΟΥ

 ΥΠΟ ΣΕΒ. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ Ν.ΙΩΝΙΑΣ κ. ΓΑΒΡΙΗΛ

Πανήγυρις Ὁδηγητρίας, 2α Ὀκτωβρίου 2017

Σεβασμιώτατε καὶ λίαν ἀγαπητὲ ἅγιε Νέας Ἰωνίας & Φιλαδελφείας κ.κ. Γαβριήλ,

σεβαστοὶ ἅγιοι Καθηγούμενοι,

ἐξοχώτατοι καὶ ἐντιμότατοι κύριοι,

ἀγαπητοὶ πατέρες καὶ ἀδελφοί.

Ὁλόθυμη δοξολογία καὶ ἔνθερμη εὐχαριστία ἀναπέμπεται ἀπὸ τὰ βάθη τῆς καρδίας μου, διὰ τὰ τελούμενα σήμερον, εἰς τὰς αὐλὰς τοῦ Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος καὶ τροπαιοφόρου Γεωργίου τῆς Ἱερᾶς τοῦ Ὁσίου Ξενοφῶντος Μονῆς: «Εἴη τὸ ὄνομα Κυρίου εὐλογημένον ἀπὸ τοῦ νῦν καὶ ἕως τοῦ αἰῶνος»!

Ἕνας πολυχρόνιος καὶ ἱερὸς στόχος, ἕνα εὐσεβὲς ὅραμα, σήμερα ἐκπληρώνεται, πρὸς δόξαν Θεοῦ καὶ εἰς μνήμην τῶν προαπελθόντων πατέρων! Ἡ ἀνέγερσις τοῦ μεγάλου Συνοδικοῦ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς ἡμῶν καὶ τὰ ἐγκαίνιά του ὑπὸ τῆς Ὑμετέρας πολυ­φιλήτου Σεβασμιότητος, ἦταν πόθος διακαὴς τῆς ταπεινότητός μου καὶ ὅλης τῆς Ξενοφωντινῆς Ἀδελ­φό­τητος. Συνάμα ἀποτελεῖ τοῦτος ὁ οἶκος καὶ τὸ ἐπιστέγασμα τῆς ἀπὸ τεσσαρακονταετίας ἐργώδους διακονίας ἡμῶν εἰς τὴν διάσωσιν καὶ ἐπέ­κτασιν τοῦ Μονα­στηριακοῦ συγκροτήματος.

Ὡς εὐδοκίαν Θεοῦ καὶ πρόνοιαν τοῦ μεγάλου στρατηλάτου μας Ἁγίου Γεωργίου, θεωροῦμεν τὴν αἰσίαν ἀποπεράτωσιν τοῦ ἔργου τούτου. Οἱ ἅγιοι πατέρες καὶ κτίτορες προέβλεπον τὴν αὔξησιν καὶ ἐπέκτασιν τοῦ Μοναστηριακοῦ συγκροτήματος διὰ νέων Κελλίων καὶ Συνοδικοῦ, ὅτε ἐπλάτυνον τὸν αὔλειον χῶρον τῆς Μονῆς καὶ ἀνήγειρον τὸν βόρειον καστρότοιχον, κατὰ τὸν 18ον αἰῶνα. Ἡμεῖς δέ, οἱ ταπεινοὶ συνεχισταὶ ὁσίων πατέρων τῆς πανσέπτου Μονῆς ταύτης, ἀνελάβομεν μὲ τὰς πενι­χρὰς ἡμῶν δυνάμεις τὸν πολύμοχθον καὶ πολυδάπανον τοῦτον ἆθλον.

 Ἀόκνως καὶ μετ᾿ ἐπιμελείας καὶ φιλοκαλίας ἐργάσθησαν οἱ πατέ­ρες καὶ ἀδελφοὶ, ἀπὸ τὸν σχεδιασμὸν τοῦ κτηρίου, τὴν ἐπίβλεψιν, τὴν ἐπίπλωσιν, μέχρι καὶ τὸν ἐξωρραϊσμὸν διὰ ἔργων τῶν χειρῶν αὐτῶν. Καὶ σήμερον χαιρόμεθα ὑποδεχόμενοι ἅπαντας Ὑμᾶς εἰς τὸ μέγα τοῦτο Συνοδικόν, ποὺ ἀποτελεῖ ἕνα περίτεχνον οἴκημα ὑψηλῆς φιλοξενίας καὶ δοχῆς, ὡς ἁρμόζει εἰς Πατριαρχικὴν καὶ Σταυροπηγιακὴν Μονὴν τοῦ ἱεροῦ Ἄθωνος.

Τῷ τόπῳ ἀλλὰ καὶ τῷ τρόπῳ μακρὰν τοῦ κόσμου εὑρισκόμενοι ἡμεῖς, οἱ ταπεινοὶ οἰκήτορες τοῦ Ἁγίου Ὄρους, ἐπιχειρῶμεν ἐν ἐπιγνώσει τῆς ἀναξιότητος ἡμῶν, ὅπως δια­νοίγωμεν τὰς πύλας τοῦ Οὐρανοῦ διὰ τῶν ἀδιαλείπτων προσευχῶν, ἀλλὰ καὶ τὰς θύρας τῶν Ἱερῶν Μονῶν πρὸς ὑποδοχήν, παράκλησιν καὶ κουφισμὸν τῶν ἐν τῷ κόσμῳ συνανθρώ­πων ἡμῶν. Εἶναι ἀδήριτος ἀνάγκη ὅπως καταστῶμεν ἀντάξιοι τῆς πνευ­μα­τικῆς ταύτης διακονίας καὶ μεταδίδωμεν ἔργῳ καὶ λόγῳ τὸν πλοῦτον τῆς τοῦ Θεοῦ χρη­στό­τητος, εἰρήνης καὶ ἀγάπης πρὸς τὸν λαὸν τοῦ Θεοῦ.

Διὰ τοῦτο, ἐπιχειρήσαμεν εἰς τὸ νέον Συνοδικὸν τῆς Μετανοίας ἡμῶν, πᾶς εἰσερχόμενος νὰ αἰσθάνεται μιὰν ἄλλην ὀσμήν, νὰ ὀσφραί­νεται τὴν αὔραν «ἄλλης βιοτῆς». Τὰ πλούσια στοιχεῖα ἐκ τῆς παλαιᾶς ἀρχι­τεκτονικῆς καὶ τῆς Ναοδομίας, καθὼς καὶ τὸ πλῆθος τῶν ἱερῶν εἰκονισμάτων καὶ θείων μορφῶν, μεταβάλλουν τὸν χῶρον εἰς Ναὸν τῆς δόξης Κυρίου, ὅπου ἡ παρουσία Του γίνεται αἰσθητὴ καὶ ἀπὸ τὸ ὑλικὸν κάλλος ποὺ περιβάλλει ἡμᾶς, καθότι ἅπαντα ἀποτελοῦν δῶρα τοῦ μεγάλου Τεχνουργοῦ τῆς κτίσεως ὅλης.

Ἅπας ὁ κειμηλιακὸς πλοῦτος ποὺ ἐκτίθεται εἰς τοὺς δύο ὀρόφους, ἔχει ἀποθησαυρισμένην τὴν εὐλάβειαν καὶ τὴν ἔμπνευσιν τῆς ψυχῆς τῶν καλλιτεχνῶν δημιουργῶν πατέρων, τῶν παλαιῶν καὶ τῶν νεωτέρων. Ἀπο­καλύπτει τὸν πολιτισμὸν καὶ τὸν πλοῦτον τῆς θεοσδότου ἀνθρωπί­νης ψυχῆς, καὶ διακονεῖ εἰς τὸ σωτήριον τῆς Ἐκκλησίας ἔργον καὶ τὴν θεοειδῆ Ἀγάπην· διαμορφώνει τὸ ἦθος τῆς ἐλευθερίας ἐκ τῆς τυραννίδος τῶν προσκαίρων καὶ ἀναβιβάζει τὴν ψυχὴν εἰς τὴν κατάπαυσίν της.

Δοξολο­γοῦμεν τὸν Πανάγα­θον Θεὸν διὰ τὴν δαψιλῆ Πρόνοιαν καὶ εὔνοιάν Του, ὅστις ἐχάρισεν ἡμῖν τὴν λαμπρὰν ταύτην ἡμέραν καὶ ὥραν. Ὅστις μᾶς ἠξίωσε νὰ περατώσωμεν τὸ ἔργον τοῦτο πρὸς ἔπαινον τῆς Ἁ­γιορειτικῆς πολιτιστικῆς παραδόσεως καὶ δόξαν τοῦ ἁγίου ὀνόματός Του.

Δοξολογοῦμεν τὴν πανύμνητον καὶ ὑπεράμωμον Κυρίαν Θεοτόκον τὴν Ὁδηγήτριαν, διὰ τὴν ἀμέριστον ἀρωτήν Της πρὸς ἡμᾶς. Τιμῶμεν καὶ δοξολογοῦμεν τὸν Ἅγιον Μεγαλομάρτυρα καὶ πολύαθλον Γεώργιον τὸν τροπαιοφόρον διὰ τὴν προστασίαν Του καὶ ἀνταμοιβὴν τῶν ταπεινῶν κόπων μας.

Εὐχαριστοῦμεν τὸν Δεσπότην Χριστὸν καὶ διὰ τὸ δοθὲν τάλαντον τῆς ἁγιογραφίας, πάσης φύσεως καλλιτεχνίας καὶ ἱλαρᾶς φιλοξενίας εἰς τοὺς ἡμετέρους ἀδελ­φούς, τὰ ὁποῖα προσφέρονται πρὸς δόξαν Θεοῦ καὶ πνευματικὴν ὠφέ­λειαν τῆς Ἐκκλησίας ἁπάσης.

Θερμὰς εὐχαριστίας ὀφείλομεν εἰς τὴν Ἑλληνικὴν Πολιτείαν, ἥτις διὰ τῆς Περιφερείας Κεντρικῆς Μακεδονίας ἐνέταξε τὸ ἔργον εἰς τὸ Πρόγραμμα Ε.Σ.Π.Α., τὸ Κέντρον Διαφυλάξεως Ἁγιορειτικῆς Κληρονομίας, ὡς καὶ εἰς ἅπαντας τοὺς ἀξιοτίμους ἀρωγοὺς καὶ συνεργάτας, τοὺς συν­τελέσαντας εἰς τὴν ὁλοκλήρωσιν τοῦ ἔργου τούτους.

Καὶ τανῦν, στρέφομεν τὸν λόγον πρὸς Ὑμᾶς, Σεβασμιώτατε Πάτερ καὶ Δέσποτα, ὅτι ἐπληρώσατε τὰς καρδίας ἡμῶν πνευματικῆς θυμηδίας καὶ ἀγαλλιάσεως, διὰ τῆς ἐκπάγλου παραστάσεως καὶ πρωτοστασίας Ὑμῶν εἰς τὴν φαιδρὰν ταύτην ἑορτὴν τῆς Θεομήτορος τῆς Ὁδηγητρίας. Μᾶς ἐχορηγήσατε Πνεῦμα Ἅγιον διὰ τὴς μυσταγωγίας τῶν θείων Μυστη­ρί­ων, καὶ μᾶς παρεστήσατε ἐνώπιον τοῦ ἁγίου θυσιαστηρίου καὶ τῆς Ἐκκλησίας τὸν ἀδελφόν μας Παχώμιον, διὰ τοῦ μυστηρίου τῆς εἰς διάκονον χειροτονίας του, ἡλλοιωμένον καὶ λάμποντα.

 Δεηθῆτε ὑπὲρ πάντων ἡμῶν καὶ τοῦ περιεστῶτος λαοῦ, ὡς καὶ ὑπὲρ τῆς εὐοδώσεως τῆς ὑψηλῆς πνευματικῆς διακονίας καὶ φιλοξενίας τῶν προσκυνητῶν, καὶ ὅπως ἡ εὐλογία τοῦ Θεοῦ καταβῇ καὶ εἰς τὰς ψυχὰς τῶν ἐνταῦθα ἐνασκουμένων πατέρων καὶ ἀδελφῶν. Εἴμεθα βαθύ­τατα εὐγνώμονες ἅπασα ἡ Ἱερὰ Ἀδελφότης διὰ τὴν πατρικὴν στοργὴν μὲ τὴν ὁποίαν περιβάλλετε ἡμᾶς, καὶ τὰς θεοδέκτους Ἀρχιερατικὰς εὐχὰς ποὺ δαψιλῶς μᾶς χορηγεῖτε.

Ταπεινῶς καὶ υἱϊκῶς ἱκετεύομεν τὴν Ἔφορον τῆς Ἱερᾶς ἡμῶν Μο­νῆς Παναγίαν Ὁδηγήτριαν καὶ ὅλου τοῦ ἱεροῦ Ἄθωνος, καὶ τὸν μέγιστον προστάτην Μεγαλομάρτυρα Ἅγιον Γεώργιον, ὅπως ἀντιβραβεύουν Ὑμῖν δύναμιν καὶ χάριν πλουσίαν. Συνάπτομεν δὲ μετ᾿ αὐτῶν καὶ τὰς ἐκτενεῖς ταπεινὰς καὶ υἱϊκὰς ἡμῶν εὐχὰς πρὸς τὸν πλουσιόδωρον Θεὸν ὑπὲρ τῆς πολυτίμου ὑγιείας τῆς Ὑμετέρας Σεβασμιότητος, μακροημερεύ­σε­ως καὶ συνεχίσεως τῆς εὐκλεοῦς διακονίας Σας εἰς τὴν ἁγίαν τοῦ Χριστοῦ Ἐκ­κλη­σίαν, πρὸς δόξαν Θεοῦ καὶ σωτηρίαν καὶ ἁγιασμὸν τῶν πιστῶν.

Εὐλαβῶς εὐχαριστοῦμεν.

Μετά τον αγιασμό των εγκαινίων ο Γέροντας Αλέξιος ξενάγησε τους προσκεκλημένους στους χώρους του νέου Συνοδικού.