Μέσα στην κατανυκτική και πανηγυρική ατμόσφαιρα του εορτασμού του Ιδρυτού της Εκκλησίας της Κωνσταντινουπόλεως Αποστόλου Ανδρέα του Πρωτοκλήτου τελέστηκε από τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο η εις Επίσκοπον χειροτονία του νέου Αρχιεπισκόπου Τελμησσού Ιώβ, που ύστερα από την εκλογή του από την Αγία και Ιερά Σύνοδο αναλαμβάνει την ποιμαντική διακονία της Ιεράς Αρχιεπισκοπής των εν τη Δυτική Ευρώπη ορθοδόξων ρωσικών εκκλησιών. Η χειροτονία πραγματοποιήθηκε κατά την Πατριαρχική θεία λειτουργία για την θρονική εορτή του Οικουμενικού Πατριαρχείου ενώ την πρόπαραμονή, την Πέμπτη, ο νέος Αρχιεπίσκοπος έδωσε ενώπιον του Πατριάρχου και της Αγίας και Ιεράς Συνόδου το Μικρό Μήνυμα.

Ακολουθεί το Μικρό Μήνυμα του Αρχιεπισκόπου Τελμησσού Ιώβ:

Παναγιώτατε Πάτερ,

Σεβασμιώτατοι Αρχιερείς,

Δόξα τω  Πατρί και τω Υιώ και τω Αγίω Πνεύματι, τω εν Τριάδι Θεώ, ότι τη ανεξιχνιάστω Αυτού βουλή και τη απείρω συγκαταβάσει επελέξατο δια της σεπτής αποφάσεως  της Υμετέρας θειοτάτης Παναγιότητος και της περί Αυτήν Αγίας και Ιεράς Συνόδου το ταπεινόν μου πρόσωπον δια την ανάληψιν της ποιμαντικής διακονίας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής των εν τη Δυτική Ευρώπη ορθοδόξων ρωσικών εκκλησιών. Αποδεχόμενος εν πλήρει ταπεινώσει την θείαν ταύτην δωρεάν, «χάριν έχω τω Κυρίω ημών, ότι πιστόν με ηγήσατο  θέμενος εις την διακονίαν ταύτην», διότι «ου κατά τα έργα μου, αλλά κατά την ιδίαν Αυτού πρόθεσιν και χάριν ηξίωσέ με της μεγάλης ταύτης τιμής».

Ομολογώ άπειρον μετά Θεόν ευγνωμοσύνην και βαθυμύχους ευχαριστίας προς την Υμετέραν Σεπτήν Κορυφήν, διότι η θεία αυτή δωρεά εκφράζει όχι μόνον την δαψιλώς επιδειχθείσαν Υμετέραν Πατρικήν αγάπην προς το ταπεινόν μου πρόσωπον, αλλά και την προς με εμπιστοσύνην δια την εκπλήρωσιν της ανατιθεμένης υψηλής αποστολής. Διαβεβαιούμαι  την Υμετέραν θειοτάτην Παναγιότητα ότι έχω πλήρη συνείδησιν της τε ενεργείας και της αναλαμβανομένης ευθύνης έναντι της Μητρός Εκκλησίας και της Υμετέρας Σεπτής Κορυφής, διο και θα παραμείνω πάντοτε πιστός εις την ανατεθείσαν μοι αποστολήν, προς δόξαν του εν Τριάδι αγίου Θεού και της αγίας του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας.

Θερμάς ευχαριστίας οφείλω προς τον Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην Γαλλίας κ. Εμμανουήλ δια την μεγάλην προσφοράν αυτού τόσον εις την Εξαρχίαν της Μητρός Εκκλησίας και εις το ταπεινόν μου πρόσωπον, όσο και προς την Κληρικολαϊκήν Γενικήν Συνέλευσιν της Αρχιεπισκοπής δια την τιμητικήν πρότασιν αυτής, διο και υπόσχομαι ότι θα αφιερωθώ πλήρως, ψυχή τε και σώματι, εις την εν ταπεινώσει διακονίαν του όλου εκκλησιαστικού σώματος της Πατριαρχικής  Εξαρχίας, ενδυναμούμενος υπό της ζωοποιού θείας Χάριτος και ενισχυόμενος υπό του περισσεύματος της Υμετέρας αγάπης.