Ακολουθεί το Κήρυγμα του Αρχιμ. Αγαθαγγέλου Σίσκου, Βιβλιοφύλακος των Πατριαρχείων, κατά την Πατριαρχική Χοροστασία για την Γ' Στάση των Χαιρετισμών προς την Υπεραγίαν Θεοτόκον, στο Ι.Αγίασμα της Παναγίας Βλαχερνών:

“Σῶσαι θέλων, τὸν κόσμον, ὁ τῶν ὅλων Κοσμήτωρ, πρὸς τοῦτον αὐτεπάγγελτος ἦλθε˙ καὶ ποιμὴν ὑπάρχων ὡς Θεός, δι᾽ ἡμᾶς ἐφάνη καθ᾽ ἡμᾶς ἄνθρωπος˙ ὁμοίῳ γὰρ τὸ ὅμοιον καλέσας, ὡς Θεὸς ἀκούει˙”

Παναγιώτατε Πάτερ καί Δέσποτα,

Σεβασμιώτατοι καί Θεοφιλέστατοι ἅγιοι Ἀρχιερεῖς,

Σεβαστοί πατέρες,

Ἐξοχώτατε κύριε Γενικέ Πρόξενε τῆς Ἑλλάδος,

Ἐντιμολογιώτατοι Ἄρχοντες,

Ἐλλογιμώτατοι κύριοι καθηγητές,

Ἀγαπητοί νέοι καί ἀδελφοί,

            Ἰδιαίτερη θέση κατέχει ἐντός τῆς κατανυκτικῆς περιόδου τῆς Ἁγίας καὶ Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς ἡ πρό ὀλίγου ψαλείσα ἀκολουθία τῆς τρίτης στάσεως τῶν Χαιρετισμῶν πρός τήν Ὑπεραγία Θεοτόκο. Ἰδιαιτέρως δέ, γιά μᾶς ἐδῶ στήν Πόλη, πού τιμοῦμε εὐλαβῶς τήν Μητέρα τοῦ Θεοῦ, στό ἱστορικό τοῦτο βυζαντινό ἁγίασμα, καί μάλιστα ἐν Πατριαρχικῇ Χοροστασίᾳ. Ἔχουμε τήν ἐξαιρετική τιμή, νά εὐφημούμε τὸ παλάτιον τοῦ μόνου Βασιλέως εὑρισκόμενοι πλησίον τοῦ πάλαι ποτε μεγαλοπρεποῦς Παλατίου τῶν Βλαχερνῶν, νά ἐγκωμιάζουμε τὸ τεῖχος τὸ ἄρρηκτον πλησίον τῶν ἱστορικῶν θεοδοσιανῶν τειχῶν, τά ὁποῖα κυκλούμενα γύρω ἀπό τήν δεομένη Παναγία τήν Βλαχερνίτισσα, πού ἐντός μεταλλίου βαστάζει τόν βαστάζοντα τά πάντα καί εὐλογοῦντα Χριστόν, κόσμισαν τά βυζαντινά χρυσά ὑπέρπυρα τῆς Παλαιολόγειας ἐποχῆς τοῦ 13ου αἰῶνα, γινόμενα σύμβολα τῆς προστασίας Της ἀπό κάθε ἐχθρική ἐπιβουλή, καί διαδίδοντας σέ ὁλόκληρο τόν τότε χριστιανικό κόσμο  τό θεοφρούρητο μεγαλεῖο ἑνός πολιτισμοῦ πού δύο αἰῶνες ἀργότερα ἔδυσε, κάνοντας τά πλέον ἀπό σύμβολα τῆς κοσμικῆς ἐξουσίας καί οἰκονομικῆς δύναμης, μουσειακά ἀντικείμενα μελέτης, ἀνάμνησης καί θαυμασμοῦ τοῦ παρελθόντος.

            Ὅμως, ἔνα θεομητορικό κοντάκιο τοῦ 6ου αἰῶνα, ὁ Ἀκάθιστος Ὕμνος, ἐμπλουτισμένο κατά ἀριστουργηματικό τρόπο μέ κοσμητικά ἐπίθετα καί ἀντιθετικά σχήματα λόγου, ὑπερέβη τά ἀνυπέρβλητα ὅρια τῆς ἑλληνικῆς γλώσσας, γιά νά ἐξυμνήσει ποιητικά τήν διά τῆς Θεοτόκου ἐνανθρώπιση τοῦ Ὑιοῦ καί Λόγου τοῦ Θεοῦ, στά πέρατα τῆς τότε βυζαντινῆς οἰκουμένης, μέσῳ τῆς νεοχαλκηδόνιας παραδοξολογικῆς χριστολογίας τοῦ ἁγίου Ρωμανοῦ τοῦ Μελωδοῦ, τῶν εἰκοσιτεσσάρων οἴκων, κατ᾽ ἀντιστοιχία τῶν γραμμάτων τοῦ ἑλληνικοῦ ἀλφαβήτου, μένοντας ὡς ζωντανό παράδειγμα ποιητικοῦ καί συνάμα θεολογικοῦ λόγου μέχρι σήμερα.

            Τό τολμηρό ποιητικό ἐγχείρημα τῆς θεολογικῆς σύνθεσης τοῦ Ἀκαθίστου Ὕμνου συνιστά κατ΄ εξοχήν διαχρονικό παράδειγμα δυναμικῆς τοῦ δόγματος τῆς Ἐκκλησίας, τό ὁποίο δέν εἶναι μουσειακό ἀντικείμενο διαφυλάξεως, θεολογικῆς μελέτης, καί μεταπρατικῆς χρήσεως τῆς πατερικῆς καί συνοδικῆς παραδόσεως, ἀλλά ζωντανός λόγος ἀπευθυνόμενος στόν ἄνθρωπο κάθε ἐποχῆς καί μέ ἐφαρμογή στόν καθημερινό βίο, διαφορετικά τό δόγμα ὑποβιβάζεται σ᾽ ἕνα κλειστό σύστημα, πού ἀκουσίως καί βλάσφημα καταργεῖ τήν διά τῆς χάριτος τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, ἐνεργουμένη Οἰκονομία τοῦ Θεοῦ στά μυστήρια τῆς Ἐκκλησίας. Ὁ νεοχαλκηδόνιος ἅγιος Ρωμανός ὁ Μελωδός χρησιμοποιώντας τό ποιητικό του τάλαντο καί γνωρίζοντας σέ βάθος τό δόγμα τῆς Δ´ Οἰκουμενικῆς Συνόδου τῆς Χαλκηδόνας (451) κατάφερε στήν ἐποχή του μέ ὄργανο τήν θεολογία τοῦ παραδόξου, νά συμπυκνώσει ἐντός ἑνός καί μόνο οἴκου (18ου), μόλις μερικῶν ἀράδων, ὁλόκληρο τό χριστολογικό δόγμα καί τήν σωτηριολογία τῆς Ἐκκλησίας μας, διαδίδοντας τό σωτηριολογικό μήνυμα σέ ὁλόκληρη τήν τότε αὐτοκρατορία, μέ τέτοια ἐπιτυχία ὥστε νά ψάλλεται μέχρι σήμερα.

            Στόν Ἀκάθιστο Ὕμνο ἡ ὁριακότητα τοῦ ἀνθρώπινου λόγου ἔγινε ἡ ἀποφατική γλώσσα τῆς θεολογίας τοῦ παραδόξου, γιά νά περιγράψει μέ τρόπο ἀποφατικό τήν ὑπερβατικότητα ἑνός παραδόξου καί ὑπερλόγου τριαδικοῦ Θεοῦ, ὁ ὁποίος σῶσαι θέλων, τὸν κόσμον, συγκαταβέβηκε ὡς τῶν ὅλων Κοσμήτωρ καί ἦλθε πρός τόν ἄνθρωπο ὡς αὐτεπάγγελτος, ἄνευ τῆς προϋποθέσεως τοῦ προπατορικοῦ ἁμαρτήματος τῶν πρωτοπλάστων. Γνωρίζοντας ὅτι τό τελειότερο δημιούργημά Του, ὁ ἄνθρωπος ὑστερεῖ ὡς πρός τήν ὑποστατική ἕνωση μέ τόν Θεό Λόγο, ὡς καλός ποιμὴν ὑπάρχων, ταπεινώθηκε καί σαρκώθηκε, γιά νά προσλάβει καί θεοποιήσει τόν ἄνθρωπο, σταυρώθηκε καί ἐνταφιάσθηκε, γιά νά καταργήσει τόν θάνατο μέ τήν Ἀνάστασή του. Ἡ ἐν Χριστῷ σωτηρία καί καταξίωση τοῦ ἀνθρώπου οἰκονομήθηκε καί οἰκονομεῖται, γιατί ὁ ἐν Τριάδι Θεός στό πρόσωπο τοῦ Σαρκωμένου Λόγου, δι᾽ ἡμᾶς ἐφάνη καθ᾽ ἡμᾶς ἄνθρωπος. Ὁ Χριστός προσέλαβε τήν ἀνθρώπινη φύση ἀπό τήν Θεοτόκο, ὁμοίῳ γὰρ τὸ ὅμοιον καλέσας, ὡς Θεὸς. Τοὐτ΄έστιν, ἐάν δέν εἶχε προσλάβει τήν ἀνθρώπινη φύση ἀπό τήν Θεοτόκο, δέν θά μπορούσε νά τήν ἐνώσῃ ὑποστατικά μέ τήν θεϊκή Του φύση, γιά νά τήν θεοποιήσῃ. Γι᾽ αὐτὸ ἡ Παναγία ἔγινε ἡ αἰτία τῆς τῶν πάντων θεώσεως, ὡς ὄργανο τοῦ Θεοῦ καί προσφορά τοῦ ἀνθρώπινου γένους, γιά τήν ἐπιτέλεση τῆς Σαρκώσεως καί πρόσκληση τοῦ ἀνθρώπου στήν θέωση, μία συγκατάβασις θεϊκή καί ὅχι μετάβασις τοπική.

            Ποιός, ὅμως, εἶναι ὁ τόπος καί ὁ τρόπος τῆς θεώσεως τοῦ πιστοῦ; Ἡ ἀναζήτηση αὐτῶν μᾶς ὁδηγεῖ στόν ἑορτάσαντα καί τιμηθέντα κατά τήν περασμένη Β´ Κυριακή τῶν Νηστειῶν, ἅγιο Γρηγόριο τόν Παλαμᾶ, γιά τόν ὁποῖον ὁ τόπος τῆς θεώσεως καί χριστοποίησης τοῦ ἀνθρώπου εἶναι ἡ Θεία Εὐχαριστία, ὡς τρόπος μετοχῆς καί ἕνωσης μέ τήν θεωμένη ἀνθρώπινη φύση τοῦ Χριστοῦ, μέσῳ τῆς ὁποίας ἡ ἀνθρώπινη μετοχοποιεῖται στήν θεία.[1] Ἡ εὐχαριστιακή μετοχή τοῦ σώματος καί αἴματος τοῦ Χριστοῦ, γίνεται μέθεξη τῶν ἀκτίστων ἐνεργειῶν καί τῆς θεοποιοῦ χάριτος τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, ὡς συνέπεια τῆς διακρίσεως μεταξύ ἀμέθεκτης οὑσίας καί μεθεκτῆς ἐνέργειας, πού κατέχει κεντρική θέση στήν μυστηριακή ὀντολογία τῆς Ἐκκλησίας. Στό ἐκκλησιαστικό καί εὐχαριστιακό σῶμα τοῦ Χριστοῦ ἐνεργεῖται τό πλήρωμα τῆς χάριτος τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, ἐντός τοῦ μυστηριακοῦ πλαισίου καί τῆς ἐνεργούμενης ἀλληλοπεριχώρησης μεταξύ Θεοῦ καί ἀνθρώπου, καταξιώνοντας ἐν Χριστῷ τήν ἄσκηση, καί προσδίδοντας σέ αυτή χριστολογικό καί ἐκκλησιολογικό νόημα. Ἔτσι, γιά τόν ἅγιο Γρηγόριο τόν Παλαμᾶ ἡ θεολογία τῆς ἄσκησης εἶναι συναφῆς μέ τήν μυστηριακή καί εὐχαριστιακή θεολογία τῆς Ἐκκλησίας, πού γίνεται τό ἐκκλησιολογικό κριτήριο τῆς ἀσκήσεως.

            Μπροστά στό ὀντολογικό νόημα τῆς θεώσεως καί τήν ἠσυχαστική διδασκαλία τῆς μετοχῆς στίς ἄκτιστες ἐνέργειες τοῦ Θεοῦ, ὁ ἀντίπαλός του Βαρλαάμ ἀντέταξε τήν πνευματικότητα τῆς ἠθικῆς μίμησης τοῦ Χριστοῦ καί τοῦ ἐνάρετου βίου, πού ἐπιτυγχάνεται μέ τήν ἀνθρώπινη ἄσκηση καί τήν δωρεά τῆς κτιστῆς χάριτος τοῦ Θεοῦ, ὁδηγώντας τόν ἅγιο στόν χαρακτηρισμό τῶν θέσεων αὐτῶν ὡς μεσσαλιανικῶν. Καθώς αὐτοῦ τοῦ εἴδους ἡ ἄσκηση καί θέωση στερεῖται τοῦ μυστηριακοῦ καί εὐχαριστιακοῦ, τοῦ χριστολογικοῦ καί ἐκκλησιολογικοῦ χαρακτῆρα τῆς σωτηριολογίας τῆς Ἐκκλησίας.[2] Ἀπό τήν θέση τοῦ ἁγίου φαίνεται ὅτι ἡ θεολογική θεμελίωση τῆς μεθέξεως τῶν ἀκτίστων ἐνεργειῶν τοῦ Θεοῦ, ἡ ἀπόκτηση καί διατήρησή τους ἐπιτυγχάνεται μόνο ἐντός τοῦ πλαισίου τῆς ὁργανικῆς ἑνότητας καί λειτουργικῆς περιχώρησης τῆς εὐχαριστιακῆς καί ἀσκητικῆς πολιτείας ἐν Χριστῷ. Δηλαδή μέ τρόπο μυστηριακό καί τόπο τό ἴδιο σῶμα τῆς Ἐκκλησίας, ὅπου ἡ προσωπική ἐμπειρία δέν εἶναι αὐτόνομη καί ἀτομική, ἀλλά ἀποτελεῖ ἐκκλησιολογική ἐκδήλωση καί χαρισματική πλήρωση ἐν Χριστῷ τοῦ λειτουργικοῦ ἤθους τῆς Ἐκκλησίας.

            Μέ τόν τρόπο αὐτό ἡ ἀσκητική πνευματικότητα ἐκκλησιοποιεῖται ἐντός τῆς μυστηριακῆς ὁντολογίας τῆς Ἐκκλησίας, ποῦ ἀποτελεῖ τόν τόπο τῆς ἐν Χριστῷ ἐνσάρκωσης μιᾶς θεανθρωπινότητας τοῦ πιστοῦ, ὡς μέλους τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ σώματος. Παρεχομένη ἡ δωρεά τῆς ἄκτιστης θείας χάριτος στόν πιστό μέσῳ τῶν μυστηρίων τῆς Ἐκκλησίας, ἀπαιτεῖ τήν ὐπαρξιακή ἄσκηση προκειμένου ἡ χάρις νά ὐποστασιαστεῖ προσωπικά στό ἐκκλησιαστικό αὐτό γεγονός, καθώς τό μυστήριο εἶναι συνδεδεμένο ὀργανικά μέ τήν ἄσκηση. Ἁφοῦ λοιπόν ἡ ἄκτιστη θεία χάρη παρέχεται μυστηριακά ἐντός τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ σώματος, οἱ καρποί τῆς ἐν Χριστῷ ἀσκήσεως δέν μποροῦν νά εἶναι παρά χριστολογικές καί ἐκκλησιολογικές ἐκφάνσεις. Ἔτσι, ἡ ἀσκητική γίνεται τρόπος ἀπόκτησης τῶν θεανθρώπινων ἀρετῶν τοῦ Χριστοῦ, οἱ ὀποίες ὑποστασιάζονται στήν προσωπική ὕπαρξη ὑπό μορφή ἐπικύρωσης τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ σώματος τοῦ Χριστοῦ ὡς κοινωνίας θεώσεως. Σύμφωνα μέ τά παραπάνω εἶναι ἐμφανές ὅτι ἡ σωτηριολογική γιά τόν ἄνθρωπο σημασία τῆς διδασκαλίας περί ἀκτίστων ἐνεργειῶν τοῦ ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ ἔχει ἐκκλησιολογικό χαρακτήρα, ὡς παρεχόμενη μυστηριακῶς ὑπό τοῦ Ἁγίου Πνεύματος στήν Ἐκκλησία, προϋποθέτει ὅμως τήν ἐκ μέρους τοῦ πιστοῦ περιχώρηση καί συνεργία, τήν ὁποία μᾶς ὑπομνήσει καί στήν ὁποία μᾶς καλεῖ ὁ Μελωδός ὁμολογώντας ὅτι ὁ Χριστός δι᾽ ἡμᾶς ἐφάνη καθ᾽ ἡμᾶς ἄνθρωπος˙ ὁμοίῳ γὰρ τὸ ὅμοιον καλέσας, ὡς Θεὸς.

 

Ἐπιτρέψτε μου Παναγιώτατε,

ὁλοκληρώνοντας νά μοιραστῶ τόν προβληματισμό καί τήν ἀγωνία μου γιά τήν προβληματική καί καρκινικῶς διηθούμενη στήν ἐποχή μᾶς νεοβαρλααμική καί νεομεσσαλιανική ἀνθρωποκεντρική ἠθική τῆς μιμήσεως τοῦ Χριστοῦ καί τοῦ "ἐνάρετου" ἤθους τῆς δῆθεν ἀσκήσεως, πού περιορίζει τήν σωτηριολογία στόν χῶρο τῆς ἀνθρώπινης κτιστότητας, ὑπερασπιζόμενος τόν θεανθρωποκεντρικό χαρακτήρα τῆς σωτηριολογίας καί ἐν Χριστῷ ὀντολογικῆς περιχώρησης τοῦ ἀνθρώπου καί μιμήσεως τοῦ Θεοῦ, ὡς περιχωρητικῆς συνέπειας τῆς ἀπορρήτου ἑνώσεως καί ἐνυπόστατης καταξίωσης, διά τῆς ἐξ ὑϊοθεσίας δωρεᾶς τῆς ἄκτιστης χάριτος τοῦ Ἁγίου Πνεύματος,[3] ὅπου οἱ ἀρετές δέν ἀποτελοῦν συνέπεια μιᾶς αὐτόνομης ἠθικῆς προόδου τοῦ ἀνθρώπου, ἀλλά χαρισματική ἐκδήλωση καί ἐνσάρκωση τῆς προσλήψεως, τῆς αὐτεξούσιας συνεργίας καί ἠθικῆς μεθέξεως τοῦ πιστοῦ, ἐκδήλωση τῶν ἀκτίστων θείων ἐνεργειῶν, ἐντός τοῦ χαρισματικοῦ πλαισίου τῆς ἐν Χριστῷ ὑϊοθεσίας καί θεώσεως τοῦ ἀνθρώπου, πού συνιστᾶ τό πλήρωμα τῆς ζωῆς ἐντός τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ σώματος τοῦ Χριστοῦ, μέ τήν ἀπόκτηση τῆς τέλειας ἀγάπης ὡς τρόπου ὐπάρξεως τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ, ἀλλά κυρίως τῆς ἀποῤῥήτου ἑνώσεως καί ὁμοιώσεως μαζί Του ἐν Χριστῷ.

            Εὔχεσθε, παρακαλῶ, Παναγιώτατε Πάτερ, ὅπως ἡ τεκοῦσα διά λόγου, ὑπέρ λόγον, τόν Λόγον, Θεοτόκος νά πρεσβεύει ὑπέρ τῆς σωτηρίας πάντων ἡμῶν. Ἀμήν!

 

[1] Βλ. ΓΡ. ΠΑΛΑΜΑ, Ὑπὲρ ἡσυχαζόντων 1, 3, 38, σ. 449,8-12: «ἀλλ᾽ ὢ θαύματος οὐδεμίαν ἀπολείποντος ὑπερβολήν, καὶ αὐταῖς ταῖς ἀνθρωπίναις ὑποστάσεσιν ἑνοῦται, τῶν πιστευόντων ἑκάστῳ συνανακιρνῶν ἑαυτὸν διὰ τῆς τοῦ ἁγίου σώματος αὐτοῦ μεταλήψεως, καὶ σύσσωμος ἡμῖν γίνεται καὶ ναὸν τῆς ὅλης θεότητος ἡμᾶς ἀπεργάζεται».

[2] Βλ. ΓΡ. ΠΑΛΑΜΑ, Ἁγιορειτικὸς τόμος 2, σ. 570,13-21: «Ὅστις μόνῃ τῇ μιμήσει τε καὶ σχέσει, χωρὶς τῆς θεοποιοῦ χάριτος τοῦ πνεύματος, τὴν πρὸς τὸν θεὸν τελείαν ἕνωσιν ἀποφαίνεται τελεῖσθαι κατὰ τοὺς ὁμοήθεις τε καὶ ἀγαπωμένους ὑπ᾽ ἀλλήλων, καὶ τὴν θεοποιὸν χάριν τοῦ θεοῦ ἕξιν τῆς λογικῆς φύσεως διὰ μόνης μιμήσεως προσγινομένην, ἀλλ᾽ οὐκ ἔλλαμψιν ὑπερφυᾶ καὶ ἀπόρρητον καὶ θείαν ἐνέργειαν, ὁρωμένην ἀοράτως τοῖς ἠξιωμένοις καὶ νοουμένην ἀπερινοήτως, οὗτος ἴστω τῇ τῶν μασσαλιανῶν, ὡς οὐκ οἶδεν, ἀπάτῃ περιπεσών».

[3] Βλ. ΓΡ. ΠΑΛΑΜΑ, Ὑπὲρ ἡσυχαζόντων 3, 1, 27, σ. 639,8-12: «Ὑπὲρ φύσιν τοίνυν καὶ ἀρετὴν καὶ γνῶσιν ἡ τῆς θεώσεως χάρις καὶ ἀπείρως τὰ τοιαῦθ᾽ ἅπαντα κατὰ τὸν ἅγιον Μάξιμον ταύτης ἀποδεῖ· ἀρετὴ μὲν γὰρ πᾶσα καὶ ἡ ἐφ᾽ ἡμῖν τοῦ θεοῦ μίμησις πρὸς τὴν θείαν ἕνωσιν ἐπιτήδειον ποιεῖται τὸν κεκτημένον, ἡ δὲ χάρις αὐτὴν τελεσιουργεῖ τὴν ἀπόρρητον ἕνωσιν· δι᾽αὐτῆς γὰρ ὅλος μὲν ὅλοις τοῖς ἀξίοις ὁ θεὸς περιχωρεῖ, ὅλῳ δὲ ὅλοι περιχωροῦσιν ὁλικῶς οἱ ἅγιοι τῷ θεῷ, ὅλον ἀντιλαβόντες ἑαυτῶν τὸν θεὸν καὶ τῆς πρὸς αὐτὸν ἀναβάσεως οἷον ἔπαθλον αὐτὸν μόνον κτησάμενοι τὸν θεόν, «ψυχῆς πρὸς σῶμα περιφύντα τρόπον, ὡς οἰκείοις μέλεσι», καὶ ἐν αυτῷ εἶναι καταξιώσαντα διὰ τῆς ἐνυποστάτου κατὰ δωρεὰν καὶ χάριν τοῦ ἁγίου ἁγίου πνεύματος υἱοθεσίας».