Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Θεολογία και Κοινωνία» (M.A. Theology and Society) λειτουργεί με εξαιρετική επιτυχία στο Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας από το έτος 2017.

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Θεολογία και Κοινωνία» αποτελεί ένα μοναδικό τόπο συνάντησης της Θεολογίας και των θρησκευτικών επιστημών με την παγκοσμιοποιημένη κοινωνία της νεωτερικότητας καθώς και με τις σύγχρονες επιστήμες.

Ιστοσελίδα του Προγράμματος: http://www.ma-theology.soctheol.uoa.gr/

Φιλοσοφία και Οφέλη: http://www.ma-theology.soctheol.uoa.gr/filosofia.html

Πληροφορίες για την Προκήρυξη

Το Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών δημοσιεύει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εισαγωγή φοιτητών στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών με τίτλο «Θεολογία και Κοινωνία.

Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα του α.ε. 2017-18 ξεκινάει από το θερινό εξάμηνο του α.ε. 2017-18.

Για την απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) προσφέρονται

οι παρακάτω Κατευθύνσεις και Ειδικεύσεις:

1) Βιβλικών Σπουδών, Ειδίκευση: Καινή Διαθήκη

2) Εκκλησιαστικής Γραμματείας, Ειδικεύσεις: Πατρολογία, Εκκλησιαστική

Ιστορία, Δογματική και Πατερική Θεολογία.

3) Θρησκειολογίας, Ειδικεύσεις: Κοινωνιολογία της θρησκείας, Φιλοσοφία της

θρησκείας, Ψυχολογία της θρησκείας, Βιοηθική, Ιστορία των θρησκειών,

Θρησκευτική Τέχνη, Θρησκευτική Λογοτεχνία.

4) Κανονικού Δικαίου

5) Χριστιανικής Αγωγής, Ποιμαντικής Θεολογίας και Επικοινωνίας,

Ειδικεύσεις: Χριστιανική Αγωγή, Ποιμαντική Θεολογία, Ποιμαντική Ψυχολογία,

Επικοινωνιακή Θεολογία.

6) Χριστιανικής Λατρείας, Ειδικεύσεις: Λειτουργική, Αγιολογία, Υμνολογία.

Χρόνος υποβολής των αιτήσεων και των λοιπών δικαιολογητικών των υποψηφίων, από Παρασκευή 1 Σεπτεμβρίου 2017 έως και Παρασκευή 3 Νοεμβρίου 2017 κάθε Δευτέρα-Τετάρτη-Παρασκευή 11:00-13:00 στη Γραμματεία του Τμήματος.