Την Ιερά Πατριαρχική και Σταυροπηγιακή Μονή Ξενοφώντος επισκέπτεται από το μεσημέρι της Παρασκευής ο Μητροπολίτης Γαλλίας Εμμανουήλ προκειμένου να προστεί της πανηγύρεως του Αγίου Γεωργίου.

Τον Ιεράρχη του Οικουμενικού Θρόνου υποδέχθηκε στον Αρσανά της Μονής ο Καθηγούμενός της, Γέροντας Αλέξιος καθώς και ο Μητροπολίτης Γρεβενών Δαυίδ, ο οποίος πραγματοποιεί προσκυνηματική επίσκεψη στο Αγιορείτικο Μοναστήρι.

Στην είσοδο του Μοναστηριού ανέμεναν τον Μητροπολίτη Γαλλίας οι πατέρες της Μονής και πλήθος προσκυνητών και ακολούθως τελέστηκε δοξολογία στο Καθολικό του Αγίου Γεωργίου.

Ο σεβάσμιος Καθηγούμενος, Γέροντας Αλέξιος, καλωσόρισε με θερμούς λόγους τον Μητροπολίτη Εμμανουήλ. «Η σεπτή παρουσία σας ενταύθα μας χαροποιεί και πολλαπλασιάζει την Αναστάσιμη χαρά. Ως απεσταλμένον του Ζωοδότου Χριστού σας αναμέναμε, απεκδεχόμενοι τας Αρχιερατικάς Υμών ευχάς και ευλογίας και μετ’ευλαβείας κατασπαζόμεθα την τιμία σας δεξιά», είπε ο Καθηγούμενος της Μονής και πρόσθεσε: «Μας συγκινείτε βαθύτατα, τιμιώτατε Πάτερ και Δέσποτα, με την πλησμονή της αγάπης που παρέχετε και ασμένως προσήλθατε εις την χαρά ταύτη της Ιεράς Μονής μας, διά να προστήτε της φαιδράς Πανηγύρεως, να επευλογήσητε τον λαό του Θεού και την ιερά ταύτην Άμπελον και να μετάσχητε παννυχίως εις την δοξολογία και τιμή του πάτρωνος και θερμού προστάτου μας και βοηθού πάντων των πιστών Στρατηλάτου Αγίου Γεωργίου του Καππαδόκου και Τροπαιοφόρου». Ενώ σε άλλο σημείο τόνισε,  πως «Ευσεβάστως δε, αποδεχόμεθα τας δαψιλείς πατρικάς ευλογίας του προσκυνητού και πεφιλημένου Πατρός και Πατριάρχου ημών κκ Βαρθολομαίου, τας οποίας μετ’αγάπης πολλής μας κομίζεται, Σεβασμιώτατε. Ευγνωμόνως μνημονεύουμε του σεπτού ονόματος της σεπτής Αυτού Κορυφής, καθότι ευτυχούμε να ευρίσκεται ο Ιερός ημών Τόπος υπό την κραταιά και στοργική Αυτού μέριμνα και προστασία».

Ο Καθηγούμενος της Μονής Ξενοφώντος, Αρχιμ.Αλέξιος προσέφερε στον Μητροπολίτη Γαλλίας μια εικόνα του Αγίου Γεωργίου, «που έχει ως ασπίδα τον Δεσπότη Χριστό, τον Εμμανουήλ».

Στην αντιφώνησή του ο Μητροπολίτης Εμμανουήλ απευθύνθηκε με θερμούς λόγους προς τον Καθηγούμενο κ.Αλέξιο και την περί Αυτόν Αδελφότητα της Μονής. Αργότερα στο κέρασμα που προσφέρθηκε στο γραφείο του Καθηγουμένου ο Μητροπολίτης Γαλλίας προσέφερε δύο γκραβούρες, αντίγραφα παλαιών που απεικονίζουν την Κωνσταντινούπολη.

Ακολουθεί η ομιλία του Μητροπολίτη Γαλλίας Εμμανουήλ στο Καθολικό της Μονής Ξενοφώντος:

Πανοσιολογιώτατε Ἅγιε Καθηγούμενε κ. Ἀλέξιε,

καί προσφιλέστατοι ἐν Χριστῷ Πατέρες καί ἀδελφοί,

Δοξάζομε καί εὐλογοῦμε τό Πανάγιον Ὄνομα τοῦ ἐν Τριάδι προσκυνουμένου Θεοῦ ἡμῶν, ὑμνολογοῦμε τό Ὑπερευλογημένον Ὄνομα τῆς Κυρίας Θεοτόκου, τῆς Προστάτιδος καί Ἐφόρου τοῦ Ἱεροῦ Τούτου Περιβολίου, καί τιμοῦμεν «φωναῖς αἰσίαις καί ὕμνοις ἐξαισίοις» τό Μεγαλομαρτυρικόν Ἱερόν Πρόσωπον τοῦ Ἁγίου Τροπαιοφόρου Γεωργίου τοῦ Θαυματουργοῦ, Προστάτου καί Ἐφόρου τῆς Ἱερᾶς ὑμῶν Μάνδρας, διότι ἠξιώθημεν νά εἰσοδεύομε σήμερον ἐνταῦθα, τῇ κλήσει τῆς ὑμετέρας ἀγάπης καί τῇ κανονικῇ ἀδείᾳ καί εὐλογίᾳ τοῦ Προσκυνητοῦ ἡμῶν Αὐθέντου καί Δεσπότου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου, τοῦ Κανονικοῦ Ἐπισκόπου καί Προστάτου τοῦ Ἁγιωνύμου Ὄρους.

Κομίζομεν ἐν πρώτοις καί ἐξ ἀρχῆς, Αὐτοῦ τάς Πατρικάς εὐχάς καί Πατριαρχικάς εὐλογίας, πρός τήν ὑμετέραν Πανοσιολογιότητα, Προσφιλέστατε Καθηγούμενε κ. Ἀλέξιε καί τούς περί  ὑμᾶς Ἀδελφούς, τῆς Ἱερᾶς καί Περιπύστου ταύτης Μάνδρας τοῦ Ξενοφῶντος, ἥτις, ἐπί σειράν αἰώνων μαρτυρεῖ τήν δύναμιν τῆς πίστεως, τό μεγαλεῖον τῆς μετανοίας, τήν ἀξίαν τῆς  ἀληθοῦς ἐν Χριστῷ ἀγάπης καί ἀσκήσεως, τήν κατά Θεόν φιλανθρωπίαν, τήν ὑψοποιόν ταπείνωσιν, τό ἀνεπιτήδευτον μοναχικόν ἦθος, εἰς δόξαν τοῦ Παντίμου καί Προσκυνητοῦ Ὀνόματος τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ ἡμῶν καί διαρκῆ ὑμνωδίαν τοῦ Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου, τοῦ Σκεπαστοῦ καί Ἐφόρου Αὐτῆς.

Ἤδη ἐκ τῆς πρώτης στιγμῆς τῆς εἰσόδου ἡμῶν εἰς τό Θεομητορικόν τοῦτο περιβόλιον, ἐκ τοῦ πρώτου βηματισμοῦ, ψηλαφοῦμε σιωπηρῶς τό Μυστήριον τοῦ Ἁγίου Ὄρους. Ἐκείνου τοῦ Ὄρους, τό ὁποῖον ὡς ἄλλον Ὄρος «ζοφῶδες καί καπνῶδες» μεταμορφώνει ἁγιαστικῶς ψυχάς, κραυγάζει σιωπηρῶς, διδάσκει παντοιοτρόπως, νουθετεῖ ἀγαπητικῶς, ἀλλοιώνει σεμνοπρεπῶς καί μαρτυρεῖ «παντί τῷ αἰτοῦντι» τά μεγαλεῖα καί τά θαυμάσια τῆς Χάριτος τοῦ Θεοῦ.

 Καί ὁ ὁμιλῶν, αὐτήν τήν ὥραν, ταύτην τήν σιγῶσαν φωνήν τοῦ Ἁγίου Ὄρους ἐπιθυμεῖ νά ἀφουγκρασθῇ, πρός ἐνδυνάμωσιν, ἐνίσχυσιν καί ἐπαύξησιν τοῦ ταπεινοῦ καί ἐλαχίστου ἀγῶνος του, κατά τό ἐπίταγμα τῆς Ἐκκλησίας. Αὐτήν τήν σιγῶσαν φωνήν, ἡ ὁποία ἔρχεται εἰς ἀντίθεσιν μετά τῆς πολυφωνίας καί παραφωνίας τοῦ κόσμου τοῦ αἰῶνος τούτου, ὡς καί μετά τῆς πάσης μορφῆς κενοφωνίας, ἥτις διδάσκει καί λιτανεύει ἕναν ἄλλον τρόπον ζωῆς καί πορείας, ὅστις ὁδηγεῖ «ἑαυτούς καί ἀλληλους» εἰς ἐπικίνδυνες ἀτραπούς καί ἀδιέξοδα, μέ τραγικά ὁμολογουμένως ἀποτελέσματα.

Ἐν αὐτῇ τῇ γνώσει καί τῇ πίστει, εἰσῆλθον πρό ὁλίγου, ταπεινός προσκυνητής καί συμπανηγυριστής πάντων ὑμῶν, Πατέρες καί Ἀδελφοί, τῆς Ἱερᾶς Πανηγύρεως ταύτης τῆς Ἱερᾶς Μονῆς, ἥτις, ἀξίως καί δικαίως λαμπροφορεῖ, διά τόν λαμπρόν αὐτῆς Ἀστέρα, τόν δαδουχοῦντα λαμπρῶς τό Στερέωμα τῆς Ἐκκλησίας, Μεγαλομάρτυρα Ἅγιον Γεώργιον.

Τούτου τήν χάριν, τήν πρεσβείαν καί τήν σκέπην ταπεινῶς ἐπικαλοῦμαι ἐπί πάντας, τόν τε Καθηγούμενον, τόν ἑορτάζοντα ἐφέτος πεντήκοντα ἔτη Ιερωσύνης, τήν περί αὐτόν Γεωργιοσκέπαστον Ἀδελφότητα καί τήν πληθύν τῶν εὐσεβῶν συνεορταστῶν καί προσκυνητῶν ἀδελφῶν ἡμῶν, εὐχαριστῶν ἐκ μυχοῦ καρδίας διά τήν εὐγενῆ πρόσκλησιν τῆς ἐλαχιστότητός μου «κατά τάς πανσέπτους ἡμέρας ταύτας», εἰς συνεορτασμόν καί συνευφροσύνην μετά πάντων ὑμῶν.

Ἔρρωσθε ἐν Κυρίῳ ἀδελφοί καί Πατέρες!

Ἡ Χάρις τοῦ Κυρίου ἡμῶν, εἴη μετά πάντων ὑμῶν, ταῖς ἀνυστάκτοις πρεσβείαις τοῦ Ἐφόρου ὑμῶν Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου.