Τους όρους και τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες επήλθε η συμφωνία ειρήνευσης και αποκατάστασης της ενότητας εντός της Εκκλησίας της Τσεχίας ανακοίνωσε το Οικουμενικό Πατριαρχείο.

Κατά τη σημερινή της συνεδρίαση η Αγία και Ιερά Σύνοδος του Οικουμενικού Θρόνου αποφάσισε την αναγνώριση του Μητροπολίτη Πρέσοβ κ. Ραστισλάβ ως Προκαθημένου της Ορθοδόξου Αυτοκεφάλου Εκκλησίας Τσεχίας και Σλοβακίας , υπό πέντε όρους τους οποίους αποδέχθηκαν και οι δυο πλευρές.

Συγκεκριμένα, ο Μητροπολίτης Πρέσοβ κ. Ραστισλάβ θα ζητήσει δημοσία συγγνώμη για όσα προσβλητικά δήλωσε κατά του Οικουμενικού Πατριαρχείου, της Μητέρας Εκκλησίας της Εκκλησίας της Τσεχίας και Σλοβακίας και κατά του προσώπου του Οικουμενικού Πατριάρχη, αλλά και κατά ελληνοφώνων ορθοδόξων εκκλησιών.

Επιπλέον, σύμφωνα με τον δεύτερο όρο και οι δυο διιστάμενες μερίδες της Εκκλησίας Τσεχίας και Σλοβακίας αποδέχθηκαν ότι αναγνωρίζουν  ως μόνον ισχύοντα τον εν έτει 1998 από το Οικουμενικό Πατριαρχείο εκδοθέντα Πατριαρχικό και Συνοδικό Τόμο περί ανακηρύξεως και ευλογίας του Αυτοκεφάλου της Εκκλησίας ταύτης (υπ᾿ αριθμ. Πρωτ. 1058 από 27ης Αυγούστου 1998).

Ο τρίτος κοινά αποδεκτός όρος προβλέπει τη σύσταση μικτής Επιτροπής από αντιπροσωπείες  του Οικουμενικού Πατριαρχείου και της Εκκλησίας Τσεχίας και Σλοβακίας με τη συμμετοχή εκπροσώπων αμφοτέρων των μέχρι τούδε διισταμένων μερίδων. Έργο αυτής της επιτροπής θα είναι η εναρμόνιση των άρθρων του Καταστατικού Χάρτη της Εκκλησίας Τσεχίας και Σλοβακίας προς τις διατάξεις του εκδοθέντα από το Οικουμενικό Πατριαρχείο, Πατριαρχικού και Συνοδικού Τόμου του έτους 1998, ως ιδρυτικού της Αυτοκεφάλου Εκκλησίας της Τσεχίας και Σλοβακίας κειμένου, αλλά και η εν γένει αναθεώρηση του Καταστατικού σύμφωνα με τις προβλέψεις των Θείων και Ιερών Κανόνων για την διασφάλιση της ενότητας και της ομαλότητας στην Εκκλησία της Τσεχίας και Σλοβακίας.

Σύμφωνα με τον τέταρτο όρο της συμφωνίας ο Μητροπολίτης Ολομούτς και Μπρνό κ. Συμεών αναγνωρίζεται νόμιμος και κανονικός εν ενεργεία Μητροπολίτης της Εκκλησίας Τσεχίας και Σλοβακίας, ασκώντας ακωλύτως όλα τα δικαιώματα και υποχρεώσεις που προβλέπονται από τους Θείους και Ιερούς Κανόνες και το Καταστατικό της Εκκλησίας. Κατ’ οικονομία αγνωρίζονται ως κανονικοί ιεράρχες της Εκκλησίας Τσεχίας και Σλοβακίας, χωρίς να δημιουργηθή κανονικό προηγούμενο, οι εκλεγέντες: i) Ιερομόναχος Μιχαήλ Νταρντάρ, ως Μητροπολίτης Πράγας, και ii) Αρχιμανδρίτης Ησαίας Slaninka, ως βοηθός παρά τω Μητροπολίτη Ολομούτς και Μπρνό Επίσκοπος, υπό τον τίτλον της Επισκοπής Šumperk.

Τέλος, και οι δυο αντιμαχόμενες πλευρές στο πλαίσιο της συμφωνίας καλούνται να σεβασθούν και να τηρήσουν του παραπάνω όρους χωρίς να προβούν σε οποιαδήποτε ενέργεια που θα μπορούσε να διαταράξει την ενότητα της Ορθόδοξης Εκκλησίας στην Τσεχία και Σλοβακία αποκαθιστώντας στις θέσεις τους όσους κληρικούς και μοναχούς απομακρύνθηκαν κατά τη διάρκεια της διένεξης.

Ακολουθούν το Ανακοινωθέν της Αγίας και Ιεράς Συνόδου του Οικουμενικού Πατριαρχείου, η Επιστολή συγγνώμης του Μητροπολίτη Πρέσοβ Ράστισλάβ:

Η Αγία και Ιερά Σύνοδος εσυνέχισε και σήμερον, 14ην Ιανουαρίου 2016, τας εργασίας αυτής, υπό την προεδρίαν της Α.Θ.Παναγιότητος, του Οικουμενικού Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου.

Κατά την συνεδρίαν ταύτην, απεφασίσθη ομοφώνως όπως, προς αποκατάστασιν της ενότητος, αναγνωρισθή ως Προκαθήμενος της Ορθοδόξου Αυτοκεφάλου Εκκλησίας Τσεχίας και Σλοβακίας ο Μητροπολίτης Πρέσοβ κ. Ραστισλάβ, υπό τους ακολούθους όρους τους οποίους απεδέχθησαν τόσον ο ίδιος και η υποστηρίζουσα αυτόν μερίς, όσον και οι αντιτιθέμενοι προς αυτούς:

α) Ο Σεβ. Μητροπολίτης Πρέσοβ κ. Ραστισλάβ θα εκζητήση δημοσία συγγνώμην δι᾿ όσα ανοίκεια και προσβλητικά ωσαύτως δημοσία εδήλωσε κατά του Οικουμενικού Πατριαρχείου, Μητρός Εκκλησίας της Εκκλησίας Τσεχίας και Σλοβακίας, εξ ης αύτη έλαβε την εις Χριστόν πίστιν, και κατά του σεπτού προσώπου του Οικουμενικού Πατριάρχου, ως και κατά ελληνοφώνων ορθοδόξων εκκλησιών.

β) Αμφότεραι αι διιστάμεναι μερίδες της Εκκλησίας Τσεχίας και Σλοβακίας αναγνωρίζουσιν ως μόνον ισχύοντα τον εν έτει 1998 υπό του Οικουμενικού Πατριαρχείου εκδοθέντα Πατριαρχικόν και Συνοδικόν Τόμον περί ανακηρύξεως και ευλογίας του Αυτοκεφάλου της Εκκλησίας ταύτης (υπ᾿ αριθμ. Πρωτ. 1058 από 27ης Αυγούστου 1998).

γ) Συνίσταται Μικτή Επιτροπή εξ αντιπροσωπειών του Οικουμενικού Πατριαρχείου και της Εκκλησίας Τσεχίας και Σλοβακίας (τη συμμετοχή εκπροσώπων αμφοτέρων των μέχρι τούδε διισταμένων μερίδων), ήστινος έργον είναι η εναρμόνισις των άρθρων του Καταστατικού Χάρτου αυτής προς τας διατάξεις του υπό του Οικουμενικού Πατριαρχείου εξαπολυθέντος κατά τα ανωτέρω Πατριαρχικού και Συνοδικού Τόμου του έτους 1998, ως ιδρυτικού της Αυτοκεφάλου Εκκλησίας της Τσεχίας και Σλοβακίας κειμένου, ως και η εν γένει αναθεώρησις του Καταστατικού συμφώνως προς τα υπό των Θείων και Ιερών Κανόνων προβλεπόμενα, επί τω τέλει της διασφαλίσεως της ενότητος και της ομαλότητος εν τη Εκκλησία ταύτη.

δ) Ο Σεβ. Μητροπολίτης Ολομούτς και Μπρνό κ. Συμεών αναγνωρίζεται νόμιμος και κανονικός εν ενεργεία Μητροπολίτης της Εκκλησίας Τσεχίας και Σλοβακίας, ασκών ακωλύτως άπαντα τα υπό των Θείων και Ιερών Κανόνων και του Καταστατικού της Εκκλησίας ταύτης απορρέοντα δικαιώματα και υποχρεώσεις εν τη Επαρχία αυτού και εν τη Ιερά Συνόδω της Εκκλησίας Τσεχίας και Σλοβακίας.

ε) Θέλουσιν αναγνωρισθή, κατ᾿ οικονομίαν, ως κανονικοί Ιεράρχαι της Εκκλησίας Τσεχίας και Σλοβακίας, χωρίς να δημιουργηθή κανονικόν προηγούμενον, οι όπως ποτέ εκλεγέντες:

i) Ιερομόναχος Μιχαήλ Νταρντάρ, ως Μητροπολίτης Πράγας, και

ii) Αρχιμανδρίτης Ησαίας Slaninka, ως βοηθός παρά τω Μητροπολίτη Ολομούτς και Μπρνό Επίσκοπος, υπό τον τίτλον της Επισκοπής Šumperk.

ς) Αμφότεραι αι μερίδες αναλαμβάνουσι την υποχρέωσιν ενώπιον του Θεού και της Μητρός Εκκλησίας όπως σεβασθώσι και τηρήσωσι τους ανωτέρω όρους απαρεγκλίτως, σεβόμεναι την θέσιν και την διακονίαν εν τη Εκκλησία πάντων των εις αμφοτέρας τας ως άνω μερίδας ανηκόντων κληρικών και μοναχών, εις ουδεμίαν ενέργειαν προβαίνουσαι ήτις θα ηδύνατο να διαταράξη το παράπαν την ενότητα της Ορθοδόξου Εκκλησίας Τσεχίας και Σλοβακίας, αποκαθισταμένων εις τας προτέρας αυτών θέσεις των απομακρυνθέντων κατά την διάρκειαν των διενέξων κληρικών και μοναχών.

           Το κείμενον του αποσταλέντος προς τον Οικουμενικόν Πατριάρχην γράμματος εκζητήσεως συγγνώμης, του οποίου την δημοσίευσιν απεδέχθη ο Μακαριώτατος διά του από 21ης Δεκεμβρίου 2015 νεωτέρου γράμματος αυτού, έχει ως ακολούθως:

 

«Πρέσοβ, 19 Ὀκτωβρίου 2015   

Τῇ Αὐτοῦ Θειοτάτῃ Παναγιότητι,

Τῷ Ἀρχιεπισκόπῳ Κωνσταντινουπόλεως

Νέας Ρώμης, καί Οἰκουμενικῷ Πατριάρχῃ

κ.κ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΩ,

 

Παναγιώτατε, προσφιλέστατε συλλειτουργέ τῶν Θείων τοῦ Χριστοῦ Μυστηρίων,

Προάγομαι ἐν πρώτοις νά Σᾶς χαιρετίσω ἐγκαρδίως, εὐχόμενος δαψίλειαν εὐλογιῶν τοῦ Κυρίου ἡμῶν εἰς τήν πολυεύθυνον διακονίαν Σας ὑπέρ τῆς εὐσταθείας καί τῆς ἑνότητος τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ.

Παναγιώτατε,

Θά ἤθελον νά Σᾶς ἐπαναβεβαιώσω ὅτι οὐδέποτε ἠμφεσβήτησα τόν ἐξιδιασμένον καί μοναδικόν ρόλον, τόν ὁποῖον διαδραματίζετε, τόσον τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον ὅσον καί Ὑμεῖς προσωπικῶς, ἐν τῇ ἐσωτερικῇ ζωῇ τῆς ἠγαπημένης μητρός ἡμῶν, τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ. Διά τοῦτο θά ἤθελον νά Σᾶς ζητήσω εὐγενῶς ὅπως κινήσητε τά σπλάγχνα τῆς Ὑμετέρας ἀγάπης, μετέλθητε τήν πατρικήν σοφίαν καί παραβλέψητε οἱανδήποτε δήλωσιν περί τοῦ ἀντιθέτου, ἡ ὁποία ἐγένετο πιθανῶς πρόξενος αἰσθημάτων ὀδύνης καί προσβολῆς, καθώς διετυπώθη ὑπό τό κράτος συναισθηματικοῦ βρασμοῦ, προερχομένου ἐκ τῆς λύπης καί τοῦ πόνου, ἕνεκα τῆς ἐκδηλουμένης ἐν τῇ τοπικῇ Ἐκκλησίᾳ ἡμῶν ἀναταραχῆς, πλήν ὅμως δέν ἀπηυθύνετο εἰς εὐρύτερον κοινόν. Περαιτέρω, θά ἤθελον νά διαβεβαιώσω Ὑμᾶς ὅτι οὐδείς τῶν Ἱεραρχῶν ἡμῶν ἐσκέφθη ποτέ νά θέσῃ ὑπό ἀμφισβήτησιν τήν αὐθεντίαν Ὑμῶν ἤ τάς ἀμοιβαίας καλάς ἡμῶν σχέσεις.

 Παναγιώτατε,

Ἐν ἑκάστῃ ἀνθρωπίνῃ οἰκογενείᾳ σημειοῦνται παρανοήσεις ἀπό καιροῦ εἰς καιρόν. Ἀποτελεῖ πάντοτε ἐκδήλωσιν σοφίας καί ἀγάπης τῶν πρεσβυτέρων ἡ παραθεώρησις, ὑπό πνεῦμα κατανοήσεως καί συγχωρητικότητος, μικροσφαλμάτων τῶν νεωτέρων καί ὀλιγώτερον ἐμπείρων, ἐπί τῷ σκοπῷ τῆς διατηρήσεως τῆς ἑνότητος καί τῆς ἀμοιβαίας ἀγάπης ἐντός τῆς οἰκογενείας. Θά ἤθελον νά ζητήσω τήν ἀπό μέρους Ὑμῶν ἐπίδειξιν καί εἰς τήν προκειμένην περίπτωσιν ἀναλόγου συγκαταβατικότητος.

Παναγιώτατε,

Προσβλέπω εἰς προσωπικήν συνάντησιν μεθ᾿ Ὑμῶν κατά τήν Σύναξιν τῶν Προκαθημένων τῶν Αὐτοκεφάλων Ἐκκλησιῶν, ὅπου καλούμεθα νά φέρωμεν εἰς πέρας τήν διαδικασίαν τῆς προετοιμασίας τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, ἡ ὁποία συνιστᾷ τήν ἀπό μακροῦ χρόνου ποθουμένην ἔκφρασιν τῆς ἑνότητος καί χριστιανικῆς μαρτυρίας τῆς Ἁγίας Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας πρός τόν σύγχρονον κόσμον.

Παναγιώτατε,

Θά ἤθελον νά Σᾶς ζητήσω εὐγενῶς νά φυλάξητε ἐμπιστευτικήν τήν ἐπιστολήν ταύτην, τήν ἀπευθυνομένην εἰς Ὑμᾶς προσωπικῶς, προκειμένου ἵνα οὐδέν περιθώριον ἀφεθῇ διά καπηλεύσεις ἐκ μέρους ἐκείνων, οἱ ὁποῖοι δέν ἐπιθυμοῦν τόν θρίαμβον τῆς ἑνότητος καί τῆς ἀγάπης ἐντός τῆς Ἁγίας Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας.

Προσβλέπων εἰς τήν συνάντησιν ἡμῶν καί τήν συλλειτουργίαν ἐν τῇ Θείᾳ Εὐχαριστίᾳ, διατελῶ, ἐν ἀδελφικῇ ἀγάπῃ Ὑμέτερος ἐν Χριστῷ.

+ Ραστισλάβ

Ἀρχιεπίσκοπος Πρέσοβ,

Μητροπολίτης Τσεχικῶν Χωρῶν καί Σλοβακίας».

Ἐν τοῖς Πατριαρχείοις, τῇ 14ῃ Ἰανουαρίου 2016

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου

 

ECUMENICAL PATRIARCHATE

Communiqué

 

         The Holy and Sacred Synod further continued its deliberations today, January 14, 2016, chaired by His All-Holiness Ecumenical Patriarch Bartholomew.

         During this session, it was unanimously decided that, for the sake of restoring unity, Metropolitan Rastislav of Presov be recognized as Primate of the Orthodox Autocephalous Church of the Czech Lands and Slovakia, on the following conditions accepted both by himself and his supporting group, as well as by those in opposition:

         a) His Eminence Metropolitan Rastislav will express his apology publicly for whatever inappropriate and offensive statements he has likewise publicly made against the Ecumenical Patriarchate, the Mother Church of the Church of the Czech Lands and Slovakia, from which the latter received the faith in Christ, but also against the venerable person of the Ecumenical Patriarch, as well as against Greek-speaking Orthodox Churches.

         b) Both opposing groups of the Church in the Czech Lands and Slovakia only recognize as valid the Patriarchal and Synodal Tome issued in 1998 by the Ecumenical Patriarchate pertaining to the proclamation and blessing of the Autocephaly of this Church (Prot. No. 1058, of August 27, 1998).

         c) A Mixed Committee is created, composing delegations of the Ecumenical Patriarchate and the Church of the Czech Lands and Slovakia (with the participation of representatives from both hitherto divided groups), whose task is to harmonize the articles of its Constitution with the regulations of the abovementioned Patriarchal and Synodal Tome issued in 1998, being the founding document of the Autocephalous Church of the Czech Lands and Slovakia, as well as generally to review the Constitution according to what is envisioned by the Holy and Sacred Canons with a view to securing the unity and tranquility of this Church.

         d) His Eminence Metropolitan Simeon of Olomouc and Brno is recognized as an actively valid and canonical Metropolitan of the Church of the Czech Lands and Slovakia, freely exercising in his Eparchy and in the Sacred Synod of the Church of the Czech Lands and Slovakia all the rights and obligations deriving from the Holy and Sacred Canons as well as the Constitution of this Church.

         e) Despite the manner of their election, the following will be recognized, by dispensation, as canonical Hierarchs of the Church of the Czech Lands and Slovakia, without establishing canonical precedent:

         i) Hieromonk Mihail Dardar, as Metropolitan of Prague, and

         ii) Archimandrite Isaiah Slaninka, as auxiliary bishop to the Metropolitan of Olomouc and Brno, with the title of the Bishopric of Šumperk.

         f) Both groups assume the obligation before God and the Mother Church to respect and adhere to the above conditions without deviation, respecting the position and service in the Church of all clergy and monastics belonging to both mentioned groups, without advancing to any action that could further disturb the unity of the Orthodox Church of the Czech Lands and Slovakia, and restoring the clergy and monastics dismissed from their former positions during the conflict period.

 

         The text of the letter of apology addressed to the Ecumenical Patriarch, whose publication was accepted by His Beatitude in his recent letter dated December 21, 2015, reads as follows:

 

«Archbishop of Prešov, Metropolitan of the Czech Lands and Slovakia

 

Prešov, 19th of October 2015

 

To His ALL-HOLINESS BARTHOLOMAIOS

ARCHBISHOP OF CONSTANTINOPLE - NEA ROMA

ECUMENICAL PATRIARCH

 

Your All-Holiness, dearly beloved co-celebrant of Christ's Divine Mysteries,

First of all, I would like to greet You cordially and to wish You the fullness of the blessings of our Lord in Your demanding service to the well-being and unity of the Orthodox Church of Christ.

Your All-Holiness,

I would like to reassure You that I have never doubted the specific and unique role which both the Ecumenical Patriarchate and You personally have in the inner life of our beloved Mother, the Orthodox Church of Christ. Therefore, I would like to ask You to kindly employ Your love and fatherly wisdom and overlook any statements to the contrary, which may have caused you pain and offence and which were pronounced in the state of emotional agitation reflecting the sorrow and pain over the turmoil within our local Church and which were not meant for any wider public. Moreover, I would like to assure You that none of our hierarchs has ever wished to question Your authority or mutual good relations.

Your All-Holiness,

Every human family suffers from misunderstandings from time to time. It is always a sign of wisdom and love of those whore are elder to look down with understanding and forgiveness to any partial mistakes of the younger and less experienced in order to preserve unity and mutual love within the family. Therefore, I would like to ask You for Your condescension in this case as well.

Your All-Holiness,

I am looking forward to meet You personally at the Synaxis of the first hierarchs of the autocephalous Churches, where we are called to bring to completion the process of the preparation of the Holy and Great Synod of the Orthodox Church, which is a long-time desired manifestation of unity and Christian witness of the Holy Orthodox Church to the contemporary world.

Your All-Holiness,

I would like to ask You to kindly keep this letter of mine which is directed to You personally confidential, so that no space is given to any speculations of those who do not wish the victory of unity and love within the Holy Orthodox Church.

Looking forward to our meeting and common Celebration of the Eucharist I remain,

Yours in Christ and brotherly love,

 

+ Rastislav

Archbishop of Prešov,

Metropolitan of the Czech Lands and Slovakia»

 

At the Ecumenical Patriarchate, on January 14, 2016

From the Chief Secretariat of the Holy and Sacred Synod