Ἡ Ἁγία Ματρώνα  ἡ Χιοπολίτιδα, Ὁσία τοῦ 14ου περίπου μ.Χ. αἰώνα ὑπῆρξε ἀπό τότε καί ὑπάρχει μέχρι σήμερα ἔφορος, πολιούχος καί προστάτης τῆς Ἐπισκοπῆς Έρυθρῶν στά Μικρασιατικά παράλια, Στήν κορυφή τῆς Ἀρχαίας Ἀκρόπολης τῶν Ἐρυθρῶν, δεσπόζει ὁ ὑστεροβυζαντινός μεγαλοπρεπής ναός της. Τρίκλιτη βασιλική πού καίτοι σέ ἐρειπειώδη κατάσταση, σήμερα παραμένει ἐπιβλητική.

           Ἡ φήμη τῆς ἁγιότητος τῆς Ὁσίας καί ὅταν ζοῦσε ἀλλά καί μετά τήν ὀσιακή κοίμησή της ξεπέρασε τά ὅρια τοῦ ἁγιοτόκου νησιοῦ τῆς Χίου κι ἐξαπλώθηκε στά ἀπέναντι Μικρασιατικά παράλις, φθάνοντας μέχρι καί τή Μαγνησία καθώς καί στά γύρω νησιά τοῦ Αἰγαίου. Ἑκατοντάδες προσκυνητῶν ἔφθαναν στή Χίο γιά να΄προσκυνήσουν τόν τάφο τῆς Ὀσίας στό μοναστήρι πού ἡ ἴδια εἶχε χτίσει στή χώρα τῆς Χίου.

            Τήν περίοδο πού τό νησί βρισκόταν ὑπό Γενοβέζική κατοχή ἦταν τόσοι πολλοί οἱ προσκυνητές πού χρειάστηκε νά γίνει ἐπέκταση τῆς Μονῆς, τοῦ ναοῦ καί τῶν κτιρίων της γιά νά μποροῦν νά ἐξυπηρετοῦνται οἱ προσκυνητές. Κατ’ ἀνάγκην  λοιπόν ἄρχισαν νά πραγματοποιοῦνται ἐκσκαφές στό χῶρο τῆς Μονῆς καί στό μέρος ὅπου βρισκόταν ὁ τάφος της ὅπου, ὤ! τοῦ θαύματος, βρέθηκαν ἡ  τιμία κάρα καί τά ἱερά λείψανα τῆς Ὀσίας. Ἀμέσως εὐωδίασε ὅλος ὁ τόπος καί ἀπό τήν τιμία κάρα καί τά ἱερά λείψανα τῆς Ὀσίας ἄρχισε νά ρέει μύρο εὐωδιάζον.

               Ταυτόχρονα ἄρχισαν νά τελοῦνται διάφορα θαυμαστά γεγονότα τήν ἴδια μέρα, ὄχι μόνο ἐντός τῆς Μονῆς ἀλλά καί σ’ ὁλόκληρο τό νησί τῆς Χίου. Τά θαυμαστά αὐτά γεγονότα πισοποιεῖ σέ ἔγγραφη ἀναφορά του ὁ ἴδιος ὁ Γενοβέζος διοικητής τῆς Χίου. Ἐξαιτίας ὅλων αὐτῶν ἡ ἡμέρα τῆς εὑρέσεως τῆς τιμίας κάρας καί τῶν ἱερῶν λειψάνων τῆς Ὀσίας, θεωρήθηκε εὐφρόσυνος καί ἐόρτιος ἡμέρα καί ἀπό ἐκείνη τή  στιγμή καθιερώθηκε ὡς  δεύτερη πανήγυρις τῆς Ὀσίας Ματρώνας. Ὡς γνωστόν ἡ μνήμη τῆς Ὀσίας εἶναι στίς 20 Ὀκτωβρίου καί σήμερα 15 Ἰουλίου ἐορτάζεται ἡ εὕρεσις τῆς τιμίας κάρας καί τῶν ἱερῶν λειψάνων της.

               Μέ ἀφορμή τόν σημερινό ἐορτασμό ὁ Ἐπίσκοπος Ἐρυθρῶν κ.Κύριλλος μετά τή Θεία Λειτουργία καί μέ ὁμάδα νέων ἐντοπίων νεοφωτίστων Χριστιανῶν, ἐπισκέφθηκαν τίς Ἐρυθρές καί τόν Ἱερό Ναό τῆς Ἁγίας Ματρώνας καί τέλεσαν δέηση ὑπέρ ὑγείας καί σωτηρίας πάντων τῶν εὐσεβῶν καί Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν καί τῶν ἀπανταχοῦ τῆς γῆς εὑρισκομένων τέκνων τῆς Χερσονήσου τῶν Ἐρυθρῶν.